Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Den Haag (Niderlandy) w dniu 6 listopada 2017 r. – postepowanie karne / Tronex BV

(Sprawa C-624/17)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Gerechtshof Den Haag

Strony w postępowaniu głównym

Tronex BV

Pytania prejudycjalne

a. Czy sprzedawcę detalicznego, który w oparciu o umowę wiążącą go z dostawcą zwraca temu dostawcy (importerowi, hurtownikowi, dystrybutorowi, producentowi lub innemu podmiotowi, od którego on ten przedmiot uzyskał) przedmiot zwrócony mu przez konsumenta, względnie przedmiot, który w ramach oferowanego przez niego asortymentu stał się zbędny, należy uznać za posiadacza pozbywającego się tego przedmiotu w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy ramowej1 ?

Czy dla treści odpowiedzi na pytanie pierwsze a. ma znaczenie, że chodzi o przedmiot dotknięty łatwym do usunięcia brakiem, względnie łatwą do usunięcia wadą?

Czy dla treści odpowiedzi na pytanie pierwsze a. ma znaczenie, że chodzi o przedmiot dotknięty tak znacznymi lub istotnymi brakiem lub wadą, że z tego powodu przedmiot nie nadaje się już do wykorzystania zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem?

a. Czy sprzedawcę detalicznego lub dostawcę, którzy przedmiot zwrócony im przez konsumenta, względnie przedmiot, który w ramach oferowanego przez nich asortymentu stał się zbędny, odsprzedają odsprzedającemu (resztki partii towarów) należy uznać za posiadacza pozbywającego się tego przedmiotu w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy ramowej?

b. Czy dla treści odpowiedzi na pytanie drugie a. ma znaczenie wysokość ceny kupna ustalonej do zapłaty przez odsprzedającego sprzedawcy detalicznemu, względnie dostawcy?

c. Czy dla treści odpowiedzi na pytanie drugie a. ma znaczenie, że chodzi o przedmiot dotknięty łatwym do usunięcia brakiem, względnie łatwą do usunięcia wadą?

d. Czy dla treści odpowiedzi na pytanie drugie a. ma znaczenie, że chodzi o przedmiot dotknięty tak znacznymi lub istotnymi brakiem lub wadą, że z tego powodu przedmiot nie nadaje się już do wykorzystania zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem?

3)    a. Czy odsprzedającego, który odsprzedaje (będącej podmiotem zagranicznym) osobie trzeciej znaczną część towarów odkupionych od sprzedawców detalicznych i dostawców, po tym jak towary te zostały zwrócone im przez konsumentów, względnie stały się dla nich zbędne, należy uznać za posiadacza pozbywającego się tej partii towarów w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy ramowej?

    b. Czy dla treści odpowiedzi na pytanie trzecie a. ma znaczenie wysokość ceny kupna ustalonej do zapłaty przez osobę trzecią odsprzedającemu?

    c. Czy dla treści odpowiedzi na pytanie trzecie a. ma znaczenie, że chodzi o partię towarów, w ramach której niektóre towary są dotknięte łatwym do usunięcia brakiem, względnie łatwą do usunięcia wadą?

d. Czy dla treści odpowiedzi na pytanie trzecie a. ma znaczenie, że chodzi o partię towarów, w ramach której niektóre towary są dotknięte tak znacznymi lub istotnymi brakiem lub wadą, że z tego powodu odnośny przedmiot nie nadaje się już do wykorzystania zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem?

e. Czy dla treści odpowiedzi na pytanie trzecie c. lub d. ma znaczenie, jaki procent wszystkich towarów odsprzedanych osobie trzeciej stanowią towary wadliwe? Jeżeli okoliczność ta ma znaczenie - jaki procent stanowi wartość progową?

____________

1     Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. 2008, L 312, s. 3).