Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2017 Evropskou centrální bankou proti usnesení Tribunálu (velkého senátu) vydanému dne 12. září 2017 ve věci T-247/16, Fursin a další v. Evropská centrální banka

(Věc C-663/17 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská centrální banka (zástupci: E. Koupepidou a C. Hernández Saseta, agents, B. Schneider, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV a Rikam Holding SA

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení v rozsahu, v němž má Tribunál za to, že žalobci – akcionáři měli právní zájem na podání žaloby a právo podat k Tribunálu žalobu na zrušení napadeného rozhodnutí (bod 2 výroku napadeného usnesení)

přijmout konečné rozhodnutí ve věci samé a prohlásit žalobu podanou žalobci – akcionáři za nepřípustnou;

uložit žalobcům náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podpory svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka tři důvody kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze skutečnosti, že žalobci – akcionáři (tedy akcionáři společnosti Trasta Komercbanka na rozdíl od samotné společnosti Trasta Komercbanka) neměli právní zájem na podání žaloby na neplatnost, který by byl odlišný od právního zájmu na podání žaloby společnosti Trasta Komercbanka.

První důvod kasačního opravného prostředku je založen na následujících argumentech:

navrhovatelka uvádí, že Tribunál provedl nesprávný výklad judikatury, která vyžaduje, aby akcionáři prokázali, že mají samostatný právní zájem na podání žaloby proti rozhodnutí, které je určeno podniku, v němž mají částečně podíly. Tribunál se zejména dopustil právního omylu, když v usnesení ze dne 12. září 2017 konstatoval, že tato judikatura není na věc T-247/16 použitelná;

žalobci – akcionáři neprokázali, že mají právní zájem na podání žaloby, který by se lišil od právního zájmu společnosti Trasta Komercbanka na podání žaloby: napadené rozhodnutí nemělo vliv na jejich právní postavení (na rozdíl od rozhodnutí o likvidaci, které představuje samostatný právní akt). Nelze mít za to, že žalobci – akcionáři měli právní zájem na tom, aby Trasta Komercbanka měla bankovní licenci, který se liší od vlastního právního zájmu společnosti Trasta Komercbanka na vlastnictví takové licence;

zájem na uplatnění náhrady škody nebo ekonomický zájem akcionářů na získání dividend nelze zejména považovat za samostatný právní zájem.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nedostatečného právního zájmu akcionářů na podání žaloby, jelikož napadené rozhodnutí se jich osobně nedotýká.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku je založen na následujících argumentech:

žalobci – akcionáři nejsou osobně dotčeni, jelikož napadené rozhodnutí se jich nedotýká z důvodu určitých vlastností, které jsou pro ně zvláštní;

napadené rozhodnutí nevedlo k tomu, že se žalobci – akcionáři dostali do právního postavení, které by bylo odlišné od právního postavení ostatních akcionářů nebo společnosti Trasta Komercbanka.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z chybějícího právního zájmu akcionářů na podání žaloby, jelikož napadené rozhodnutí se jich bezprostředně netýká.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku je založen na následujících argumentech:

žalobci – akcionáři nejsou bezprostředně dotčeni napadeným rozhodnutím v rozsahu, v němž jejich práva nebyla ve smyslu judikatury zásadně dotčena;

pouhá hospodářská ztráta vyplývající z napadeného rozhodnutí neumožňuje dospět k závěru, že (na rozdíl od právního postavení společnosti Trasta Komercbanka) bylo dotčeno jejich právní postavení, a to bez ohledu na intenzitu těchto hospodářských důsledků.

____________