Language of document :

Euroopa Keskpanga 24. novembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. septembri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-247/16: Fursin jt versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi C-663/17 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Keskpank (esindajad: E. Koupepidou ja C. Hernández Saseta, Rechtsanwalt B. Schneider)

Teised menetlusosalised: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud määrus, niivõrd kui selles on märgitud, et hagi esitanud aktsionäridel oli põhjendatud huvi ja kaebeõigus Üldkohtus seoses vaidlusaluse otsuse tühistamise hagiga (vaidlustatud kohtumääruse resolutsiooni punkt 2);

teha lõplik sisuline otsus ja jätta hagi esitanud aktsionäride hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata; ja

mõista kohtukulud välja hagejatelt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kolm väidet.

Esimene väide, et hagi esitanud aktsionäridel (s.o Trasta Komercbanka aktsionäridel eristatuna Trasta Komercbankast endast) ei olnud Trasta Komercbanka põhjendatud huvist eraldi seisvat põhjendatud huvi tühistamishagi esitamiseks.

Esimene väide põhineb järgmistel argumentidel:

Apellant märgib, et Üldkohus tõlgendas vääralt kohtupraktikat, kohustades aktsionäre tõendama, et neil on eraldiseisev huvi menetluse algatamiseks osaliselt nende kontrolli all olnud ettevõtjale adresseeritud otsuse peale. Muu hulgas rikkus Üldkohus õigusnormi, kui ta 12. septembri 2017. aasta kohtumääruses märkis, et see kohtupraktika ei ole kohtuasjas T-247/16 kohaldatav.

Hagi esitanud aktsionärid ei ole tõendanud, et neil on Trasta Komercbanka põhjendatud huvist eraldi seisev põhjendatud huvi: vaidlusalune otsus ei ole nende õiguslikku olukorda mõjutanud (erinevalt likvideerimismenetluse algatamisest, mis on eraldi toiming). Ei saa öelda, et hagi esitanud aktsionäridel on Trasta Komercbanka enda põhjendatud huvist eraldi seisev põhjendatud huvi selle vastu, et Trasta Komercbankal oleks krediidiasutuse tegevusluba.

Muu hulgas ei tule eraldiseisvaks põhjendatud huviks pidada huvi nõuda kahjuhüvitist ega aktsionäride majanduslikku huvi saada dividende.

Teine väide, et hagi esitanud aktsionäridel ei olnud kaebeõigust, arvestades, et vaidlusalune otsus neid individuaalselt ei puudutanud.

Teine väide põhineb järgmistel argumentidel:

Vaidlusalune otsus hagi esitanud aktsionäre individuaalselt ei puuduta, sest see ei mõjuta neid neile eriomaste tunnuste tõttu.

Vaidlusaluse otsusega ei ole asetatud hagi esitanud aktsionäre teistsugusesse olukorda kui ülejäänud aktsionäre või Trasta Komercbankat ennast.

Kolmas väide, et hagi esitanud aktsionäridel ei olnud kaebeõigust, arvestades, et vaidlusalune otsus neid otseselt ei puudutanud.

Kolmas väide põhineb järgmistel argumentidel:

Vaidlusalune otsus hagi esitanud aktsionäre otseselt ei puuduta, sest nende õigusi ei ole kohtupraktika tähenduses oluliselt mõjutatud.

Pelgalt majanduslik kahju, mis on põhjustatud vaidlusalusest otsusest, ei tähenda, et on mõjutatud nende õiguslikku olukorda (eristatuna Trasta Komercbanka omast), olenemata nende majanduslike tagajärgede intensiivsusest.

____________