Language of document :

Valitus, jonka Euroopan keskuspankki on tehnyt 24.11.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-247/16, Fursin ym. v. EKP, 12.9.2017 antamasta määräyksestä

(asia C-663/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: E. Koupepidou ja C. Hernández Saseta sekä B. Schneider, Rechtsanwalt)

Muut osapuolet: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV ja Rikam Holding SA

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan valituksenalaisen määräyksen siltä osin kuin siinä katsotaan, että ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleilla osakkeenomistajilla oli riidanalaisesta päätöksestä nostettavan kanteen edellyttämä asianosaisasema unionin yleisessä tuomioistuimessa (valituksenalaisen määräyksen tuomiolauselman 2 kohta)

antamaan lopullisen asiaratkaisun ja jättämään ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleiden osakkeenomistajien kanteen tutkimatta

velvoittamaan ensimmäisen oikeusasteen kantajat vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen.

1. Ensimmäisellä valitusperusteella väitetään, että ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleilla osakkeenomistajilla (eli Trasta Komercbankan osakkeenomistajilla erotuksena Trasta Komercbankasta itsestään) ei ollut Trasta Komercbankan intressiin nähden erillistä intressiä nostaa kumoamiskannetta.

Ensimmäinen valitusperuste perustuu seuraaviin väitteisiin:

Valittaja esittää, että unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti oikeuskäytäntöä, jossa edellytetään osakkeenomistajien osoittavan, että niillä on erillinen intressi nostaa kanne osittain omistamalleen yritykselle osoitetusta päätöksestä. Erityisesti valittaja katsoo unionin yleisen tuomioistuimen tehneen oikeudellisen virheen, kun se katsoi 12.9.2017 antamassaan määräyksessä, että kyseistä oikeuskäytäntöä ei voida soveltaa asiaan T-247/16.

Ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleet osakkeenomistajat eivät valittajan mukaan ole osoittaneet, että niillä olisi ollut Trasta Komercbankan intressiin nähden erillinen intressi nostaa kumoamiskanne, sillä riidanalainen päätös ei vaikuttanut heidän oikeudelliseen asemaansa (erotuksena likvidaatiomenettelyn aloittamisesta, joka oli erillinen toimi). Osakkeenomistajat eivät voi väittää, että niillä olisi Trasta Komercbankan intressistä erillinen laillinen intressi siihen, että Trasta Komercbankalla on pankkilupa.

Erityisesti valittaja katsoo, ettei erillisenä laillisena intressinä voida pitää osakkeenomistajien vahinkoja tai niiden taloudellista intressiä saada osinkoja.

2. Toisella valitusperusteella väitetään, ettei ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleilla osakkeenomistajilla ollut asianosaisasemaa, koska riidanalainen päätös ei koskenut niitä henkilökohtaisesti.

Toinen valitusperuste perustuu seuraaviin väitteisiin:

Riidanalainen päätös ei koske kanteen nostaneita osakkeenomistajia henkilökohtaisesti, sen ei voida katsoa vaikuttavan niihin tietyistä vain niille ominaisista syistä.

Kanteen nostaneet osakkeenomistajat eivät joutuneet riidanalaisen päätöksen seurauksena erilaiseen oikeudelliseen asemaan muihin osakkeenomistajiin tai Trasta Komercbankaan itseensä nähden.

3. Kolmannella valitusperusteella väitetään, ettei ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleilla osakkeenomistajilla ollut asianosaisasemaa, koska riidanalainen päätös ei koskenut niitä välittömästi.

Kolmas valitusperuste perustuu seuraaviin väitteisiin:

Riidanalainen päätös ei koske kanteen nostaneita osakkeenomistajia välittömästi, sillä se ei vaikuta oikeuskäytännössä edellytetyllä tavalla olennaisesti niiden oikeuksiin.

Riidanalaisesta päätöksestä seuranneesta pelkästään taloudellisesta menetyksestä ei voida johtaa päätelmää, että niiden oikeudellinen asema (erotuksena Trasta Komercbankasta) olisi muuttunut kyseisten taloudellisten vaikutusten voimakkuudesta riippumatta.

____________