Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 12 września 2017 r. w sprawie T-247/16, Fursin i in. / Europejski Bank Centralny, wniesione w dniu 24 listopada 2017 r. przez Europejski Bank Centralny

(Sprawa C-663/17 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: E. Koupepidou i C. Hernández Saseta, pełnomocnicy, B. Schneider, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Żądania wnoszącego odwołanie

Strona wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego postanowienia, w zakresie w jakim Sąd uznał, że udziałowcy występujący po stronie skarżącej posiadali interes prawny i legitymację procesową do wniesienia do Sądu skargi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji (pkt 2 sentencji postanowienia);

wydanie prawomocnego orzeczenia co do istoty sprawy oraz stwierdzenie niedopuszczalności skargi wniesionej przez udziałowców występujących po stronie skarżącej;

obciążenie strony skarżącej w pierwszej instancji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu odwołania strona wnosząca je podnosi trzy zarzuty.

Zarzut pierwszy, zgodnie z którym udziałowcy występujący po stronie skarżącej (tj. udziałowcy Trasta Komercbanki, w przeciwieństwie do samej Trasta Komercbanki) nie posiadali − odrębnego od interesu prawnego Trasta Komercbanki − interesu prawnego we wniesieniu skargi o stwierdzenie nieważności.

Zarzut pierwszy opiera się na następujących argumentach:

strona wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd dokonał błędnej interpretacji orzecznictwa, zgodnie z którą udziałowcy mają obowiązek wykazać, iż posiadają odrębną legitymację do wniesienia skargi przeciwko decyzji adresowanej do przedsiębiorstwa, którego część kapitału należy do nich. W szczególności Sąd naruszył prawo orzekając w postanowieniu z dnia 12 września 2017 r., że orzecznictwo to nie znajduje zastosowania w sprawie T-247/16;

udziałowcy występujący po stronie skarżącej nie wykazali by posiadali odrębny od Trasta Komercbanki interes prawny we wniesieniu skargi, jako że zaskarżona decyzji nie wpłynęła na ich sytuację prawną (w przeciwieństwie do decyzji o likwidacji, która stanowiła odrębny akt). Nie można zatem uznać by udziałowcy występujący po stronie skarżącej posiadali − odrębny od własnego interesu Trasta Komercbanki − interes prawny, w tym by Trasta Komercbanka posiadała licencję bankową.

w szczególności interes w dochodzeniu odszkodowania lub interes finansowy w wypłacie dywidendy nie powinien być traktowany jako odrębny interes prawny.

Zarzut drugi, zgodnie z którym udziałowcy występujący po stronie skarżącej nie posiadali legitymacji procesowej, ponieważ zaskarżona decyzja nie dotyczyła ich indywidualnie

Zarzut drugi opiera się na następujących argumentach:

zaskarżona decyzja nie dotyczy udziałowców występujących po stronie skarżącej indywidualnie, jako że nie dotyczy ich ze względu na im tylko właściwe cechy.

zaskarżona decyzja nie sprawiła, że udziałowcy występujący po stronie skarżącej znaleźli się w odmiennej sytuacji prawnej od sytuacji pozostałych udziałowców Trasta Komercbanki lub samej Trasta Komercbanki.

Zarzut trzeci, zgodnie z którym udziałowcy występujący po stronie skarżącej nie posiadali legitymacji procesowej, jako że zaskarżana decyzja nie dotyczy ich bezpośrednio.

Zarzut trzeci opiera się na następujących argumentach:

zaskarżana decyzja nie dotyczy udziałowców występujących po stronie skarżącej, ponieważ decyzja ta nie miała – w rozumieniu orzecznictwa − istotnego wpływu na ich uprawnienia.

zwykła strata finansowa wynikająca z zaskarżonej decyzji nie prowadzi do wniosku, że zaskarżona decyzja − niezależnie od natężenia tychże skutków ekonomicznych miała wpływ na ich sytuację prawną (w przeciwieństwie do sytuacji Trasta Komercbanki).

____________