Language of document :

Odvolanie podané 24. novembra 2017: Európska centrálna banka proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. septembra 2017 vo veci T-247/16, Fursin a iní/Európska centrálna banka

(vec C-663/17 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska centrálna banka (v zastúpení: E. Koupepidou a C. Hernández Saseta, splnomocnení zástupcovia, B. Schneider, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka žiada Súdny dvor, aby:

zrušil napadnuté uznesenie v rozsahu, v akom Všeobecný súd rozhodol, že žalobcovia – akcionári mali právny záujem na podaní žaloby a aktívnu legitimáciu na podanie žaloby na Všeobecný súd o neplatnosť napadnutého rozhodnutia (bod 2 výroku napadnutého uznesenia),

prijal konečné rozhodnutie vo veci samej a vyhlásil žalobu žalobcov – akcionárov za neprípustnú,

uložil žalobcom povinnosť nahradiť trovy konania

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

1.    Prvý odvolací dôvod vychádza z toho, že žalobcovia – akcionári (teda akcionári spoločnosti Trasta Komercbanka na rozdiel od samotnej spoločnosti Trasta Komercbanka) nemali právny záujem na podaní žaloby o neplatnosť, ktorý by sa odlišoval do právneho záujmu na podanie žaloby spoločnosti Trasta Komercbanka.

Prvý odvolací dôvod sa zakladá na týchto tvrdeniach:

odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd podal nesprávny výklad judikatúry, ktorá vyžaduje, aby akcionári preukázali, že majú samostatný právny záujem na podaní žaloby proti rozhodnutiu, ktoré je určené podniku, ktorý čiastočne kontrolujú. Všeobecný súd sa dopustil najmä nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol vo svojom uznesení z 12. septembra 2017, že táto judikatúra sa nevzťahuje na vec T-247/16,

žalobcovia – akcionári nepreukázali, že majú právny záujem na podaní žaloby, ktorý by sa líšil od právneho záujmu spoločnosti Trasta Komercbanka na podaní žaloby: napadnuté rozhodnutie nemalo vplyv na ich právne postavenie (na rozdiel od rozhodnutia o likvidácii, ktoré predstavuje samostatný právny akt). Nemožno tvrdiť, že žalobcovia – akcionári mali právny záujem na tom, aby Trasta Komercbanka mala bankovú licenciu, ktorý sa líši od vlastného právneho záujmu spoločnosti Trasta Komercbanka na tom, aby vlastnila bankovú licenciu,

záujem na nároku na náhradu škody alebo ekonomický záujem akcionárov na získaní dividend konkrétne nemožno považovať za samostatný právny záujem.

2.    Druhý odvolací dôvod vychádza z toho, že neexistovala aktívna legitimácia žalobcov – akcionárov na podanie žaloby, keďže napadnuté rozhodnutie sa ich osobne nedotýka.

Druhý odvolací dôvod sa zakladá na týchto tvrdeniach:

žalobcovia – akcionári nie sú osobne dotknutí napadnutým rozhodnutím, pretože sa ich osobne nedotýka z dôvodu určitých vlastností, ktoré sú pre nich charakteristické,

v dôsledku napadnutého rozhodnutia sa žalobcovia – akcionári nedostali do odlišného právneho postavenia, ako ostatní akcionári alebo samotná Trasta Komercbanka.

3.    Tretí odvolací dôvod vychádza z toho, že neexistovala aktívna legitimácia žalobcov – akcionárov na podanie žaloby, keďže napadnuté rozhodnutie sa ich priamo nedotýka.

Tretí odvolací dôvod sa zakladá na týchto tvrdeniach:

žalobcovia – akcionári nie sú priamo dotknutí napadnutým rozhodnutím, pretože ich práva neboli zásadne dotknuté v zmysle judikatúry,

na základe samotnej hospodárskej straty vyplývajúcej z napadnutého rozhodnutia nemožno prijať záver, že ich právne postavenie bolo dotknuté (na rozdiel od právneho postavenia Trasta Komercbanka), a to bez ohľadu na rozsah takých hospodárskych dôsledkov.

____________