Language of document :

Överklagande ingett den 24 november 2017 av Europeiska centralbanken av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 12 september 2017 i mål T-247/16, Fursin m.fl. mot Europeiska centralbanken

(Mål C-663/17 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska centralbanken (ombud: E. Koupepidou och C. Hernández Saseta, B. Schneider, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Klaganden(a)s yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del som det framgår att de sökande aktieägarna hade ett intresse och talerätt vid tribunalen angående talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet (punkt 2 i den operativa delen av den överklagade beslutet),

anta ett slutgiltigt beslut i sak och avvisa talan som väckts av de sökande aktieägarna, och

förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopar klaganden tre grunder.

1.    Första grunden: De sökande aktieägarna (det vill säga Trasta Komercbankas aktieägare, i motsats till Trasta Komercbanka som sådan) hade inget intresse av att väcka talan om ogiltigförklaring som skiljer sig från Trasta Komercbankas rättsliga intresse.

Till stöd för den första grunden har följande argument anförts:

-    Sökanden har gjort gällande att tribunalen felaktigt tolkade rättspraxis som kräver att aktieägarna visar att de har ett särskilt intresse av att väcka talan mot ett beslut riktat till det företag som de delvis kontrollerade. I synnerhet gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning när den i sitt beslut av den 12 september 2017 fann att denna rättspraxis inte var tillämplig i mål T-247/16.

-    De sökande aktieägarna har inte visat att de har ett separat intresse i förhållande till det som Trasta Komercbanka har. Deras rättsliga ställning har inte påverkats av det omtvistade beslutet (i motsats till likvidationsbeslutet, vilket är en särskild handling). De sökande aktieägarna kan inte sägas ha ett rättsligt intresse i Trasta Komercbanka, som har banklicens, som skiljer sig från Trasta Komercbankas eget rättsliga intresse av att ha banklicens.

-     I synnerhet bör intresset i att begära skadestånd eller aktieägares ekonomiska intresse i att erhålla utdelning inte betraktas som ett separat rättsligt intresse.

2.    Andra grunden: De sökande aktieägarna har ingen talerätt, eftersom det omtvistade beslutet inte berör dem personligen.

Till stöd för den andra grunden har följande argument anförts:

-     De sökande aktieägarnas är inte personligen berörda av det omtvistade beslutet, eftersom det inte påverkar dem på grund av vissa egenskaper som är specifika för dem.

-     Det omtvistade beslutet har inte placerat de sökande aktieägarna i en annan rättslig ställning i förhållande till övriga aktieägare eller Trasta Komercbanka som sådan.

3. Tredje grunden: De sökande aktieägarna har ingen talerätt, eftersom det omtvistade beslutet inte berörde dem direkt.

Till stöd för den tredje grunden har följande argument anförts:

-     De sökande aktieägarna är inte direkt berörda av det omtvistade beslutet, eftersom deras rättigheter inte har påverkats väsentligt i den mening som avses i rättspraxis.

-     Enbart ekonomisk förlust till följd av det omtvistade beslutet leder inte till slutsatsen att deras rättsliga ställning (i motsats till Trasta Komercbankas) har påverkats, oberoende av storleken på dessa ekonomiska effekter.

____________