Language of document :

Žalba koju je 27. srpnja 2017. podnijela Laure Camerin protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 1. lipnja 2017. u predmetu T-647/16, Camerin protiv Parlamenta

(predmet C-453/17 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Laure Camerin (zastupnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Sud (deseto vijeće) odbacio je žalbu rješenjem od 30. studenoga 2017.

____________