Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) 15. novembril 2017 – Cogeco Communications Inc versus Sport TV Portugal jt

(kohtuasi C-637/17)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Cogeco Communications Inc

Kostjad: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA.

Eelotsuse küsimused

Kas 26. detsembri 2014. aasta direktiivi 2014/104/EL1 artikli 9 lõiget 1 ja artikli 10 lõikeid 2, 3 ja 4 ja ülejäänud sätteid või EL õiguse kohaldatavaid üldpõhimõtteid võib tõlgendada nii, et need annavad eraõiguslikule isikule (käesoleval juhul Kanada õiguse alusel asutatud anonüümsele äriühingule) õiguse tugineda kohtus teise eraõigusliku isiku (käesoleval juhul Portugali õiguse alusel asutatud anonüümse äriühingu) vastu konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud väidetava kahju hüvitamise hagis, võttes arvesse eelkõige asjaolule, et kõnealuse hagi esitamise kuupäeval (27. veebruaril 2015) ei olnud saabunud isegi liikmesriikidele direktiivi liikmesriigi õigusse ülevõtmiseks direktiivi artikli 21 lõikes 1 ette nähtud tähtpäev?

Kas direktiivi artikli 10 lõiget 2, 3, 4 või kohaldatavaid Euroopa Liidu õiguse sätteid või üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selliste liikmesriigi õigusnormide kohaldamine, nagu Portugali tsiviilseadustiku artikkel 498, kui see, kohaldatuna enne direktiivi avaldamist, jõustumist ja direktiivi ülevõtmise tähtaega toimunud sündmustele, nagu ka kohtumenetluses enne seda viimast kuupäeva:

kehtestab lepinguvälise tsiviilvastutuse alusel hüvitise saamise õiguse kolmeaastase aegumistähtaja;

kehtestab, et selle kolmeaastase tähtaja arvutamine algab kuupäevast, mil kannatanu sai teada oma õigusest, isegi kui ta ei teadnud, kes on vastutav isik ega kahju täpset ulatust, ning

ei sisalda eeskirju, mis kehtestaksid või lubaksid selle tähtaja peatamist või katkestamist pelgalt selle asjaolu tõttu, et konkurentsiamet on võtnud meetmeid konkurentsiõiguse rikkumise eeluurimises või menetluses, millega hüvitusmeetmed on seotud?

Kas direktiivi artikli 9 lõiget 1 või kohaldatavaid Euroopa Liidu õiguse sätteid või üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selliste liikmesriigi õigusnormide kohaldamine, nagu Portugali tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 623, kui see, kohaldatuna enne direktiivi avaldamist, jõustumist ja direktiivi ülevõtmise tähtaega toimunud sündmustele, nagu ka kohtumenetluses enne seda viimast kuupäeva:

näeb ette, et haldusrikkumise menetluses tehtud lõpplahend ei mõjuta tsiviilkohtumenetlust, milles käsitletakse õigussuhteid, mis sõltuvad haldusrikkumise toimepanemisest või (sõltuvalt tõlgendusest)

määrab kindlaks, et haldusrikkumise menetluse lõpplahend kujutab endast kolmandate isikute ees üksnes iuris tantum eeldust, et esinevad asjaolud, mis lõimivad karistuse eeldused ja õigustunnused tsiviilkohtumenetluses, milles vaieldakse õigussuhete üle, mis sõltuvad haldusrikkumise toimepanemisest?

Kas direktiivi artikli 9 lõiget 1, artikli 10 lõikeid 2, 3 ja 4 või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 288 kolmandat lõiku või mis tahes muud esmase või teisese õiguse normi, kohtupraktikas kasutatavaid pretsedente või kohaldatavaid liidu õiguse üldpõhimõtteid tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selliste liikmesriigi õigusnormide kohaldamine, nagu Portugali tsiviilseadustiku artikli 498 lõige 1 ja Portugali tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 623, mis, kui neid kohaldatakse enne direktiivi avaldamist, jõustumist ja direktiivi ülevõtmise tähtaega toimunud sündmustele nagu ka kohtumenetluses enne seda viimast kuupäeva, ei võta arvesse direktiivi teksti ega direktiivi eesmärki ega keskendu selle eesmärgi saavutamisele?

Teise võimalusena ja ainult sel eeldusel, et Euroopa Kohus vastab jaatavalt mõnele eespool nimetatud küsimusele, kas direktiivi artiklit 22 ja selle teisi sätteid või liidu õiguse üldpõhimõtteid võib tõlgendada nii, et nendega on vastuolus Portugali tsiviilseadustiku artikli 498 lõike 1 või Portugali tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 623 kohaldamine liikmesriigi kohtu poolt käesoleval juhul, kuid tõlgendatuna ja kohaldatuna nii, et need oleksid kooskõlas direktiivi artikli 10 sätetega?

Juhul, kui vastus viiendale küsimusele on jaatav, siis kas eraõiguslik isik võib tugineda direktiivi artiklile 22 liikmesriigi kohtus konkurentsiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise hagis eraõigusliku isiku vastu?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta direktiiv 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral (ELT 2014, L 349, lk 1).