Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2017. uputio Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) – Cogeco Communications Inc protiv Sport TV Portugal i dr.

(predmet C-637/17)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cogeco Communications Inc

Tuženici: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Prethodna pitanja

Mogu li se članak 9. stavak 1. i članak 10. stavci 2., 3. i 4. Direktive 2014/104/EU1 od 26. studenoga 2014. i njezine ostale odredbe ili primjenjiva opća načela prava Europske unije tumačiti na način da stvaraju prava pojedinca (u ovom slučaju dioničkog društva na koje se primjenjuje kanadsko pravo) na koja se on može pozvati protiv drugog pojedinca pred sudom (u ovom slučaju dioničkog društva na koje se primjenjuje portugalsko pravo) u kontekstu tužbe radi naknade navodno pretrpljene štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja, točnije, kada na datum podnošenja predmetne sudske tužbe (27. veljače 2015.) još nije istekao rok dodijeljen državama članicama za prenošenje Direktive u nacionalno pravo u skladu s njezinim člankom 21. stavkom 1.?

Mogu li se članak 10. stavci 2., 3. i 4. Direktive i njezine ostale odredbe ili primjenjiva opća načela prava Europske unije tumačiti na način da im se protivi nacionalna odredba poput članka 498. stavka 1. portugalskog Građanskog zakonika koja, primjenjujući se na činjenice nastale prije objave navedene direktive, prije njezina stupanja na snagu i prije datuma utvrđenog za njezino prenošenje, u okviru tužbe također podnesene prije potonjeg datuma:

a) određuje rok zastare od tri godine za pravo na naknadu štete na osnovi izvanugovorne građanske odgovornosti;

b) utvrđuje da taj rok od tri godine počinje teći od dana kada je oštećena osoba saznala za pravo koje ima, iako ne zna točan identitet odgovorne osobe ni opseg štete i

c) ne sadržava nikakvu odredbu kojom bi se propisao ili odobrio prekid ili zastoj zastare zbog same činjenice da je agencija za zaštitu tržišnog natjecanja poduzela radnje u okviru istrage ili postupka koji se odnosi na povredu prava tržišnog natjecanja s kojom je povezana tužba za naknadu štete?

Mogu li se članak 9. stavak 1. Direktive i njezine ostale odredbe ili primjenjiva opća načela prava Europske unije tumačiti na način da im se protivi nacionalna odredba poput članka 623. portugalskog Zakona o parničnom postupku koja, primjenjujući se na činjenice nastale prije stupanja na snagu Direktive i prije datuma utvrđenog za njezino prenošenje, u okviru tužbe također podnesene prije potonjeg datuma:

a) propisuje da konačna odluka donesena u upravnom postupku zbog povrede ne stvara učinke ni u kakvom parničnom postupku u kojem se raspravlja o pravnim odnosima koji ovise o počinjenju povrede? ili (ovisno o tumačenju)

b) utvrđuje da ta konačna odluka donesena u upravnom postupku zbog povrede prema trećima predstavlja oborivu presumpciju u pogledu postojanja činjeničnih i pravnih pretpostavki sankcioniranja u svakom parničnom postupku u kojem se raspravlja o pravnim odnosima koji ovise o počinjenju povrede?

Mogu li se članak 9. stavak 1. i članak 10. stavci 2., 3. i 4. Direktive ili članak 288. treći stavak Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili bilo koja druga odredba primarnog ili sekundarnog prava, sudska praksa ili primjenjiva opća načela prava Unije tumačiti na način da im se protivi primjena odredaba nacionalnog prava poput članka 498. stavka 1. Građanskog zakonika i članka 623. portugalskog Zakona o parničnom postupku koje, primjenjujući se na činjenice nastale prije objave, stupanja na snagu i datuma utvrđenog za prenošenje Direktive, u okviru tužbe također podnesene prije potonjeg datuma, ne uzimaju u obzir tekst ni cilj Direktive niti su usmjerene prema postizanju rezultata koji se njome žele postići?

Podredno, i samo u slučaju da Sud odgovori potvrdno na bilo koje od prethodnih pitanja, može li se članak 22. Direktive, kao i njezine ostale odredbe ili primjenjiva opća načela prava Europske unije tumačiti na način da im se protivi to da nacionalni sud u ovom slučaju primijeni članak 498. stavak 1. portugalskog Građanskog zakonika ili članak 623. portugalskog Zakona o parničnom postupku u verziji koja je trenutačno na snazi, ali tumačene i primijenjene tako da su u skladu s odredbama članka 10. Direktive?

U slučaju potvrdnog odgovora na 5. pitanje, može li se pojedinac pozvati na članak 22. Direktive protiv drugog pojedinca pred nacionalnim sudom u tužbi za naknadu štete nastale kao posljedica povrede prava tržišnog natjecanja?

____________

1 Direktiva 2014/104/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije (SL 2014., L 349, str. 1.)