Language of document :

A Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugália) által 2017. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Cogeco Communications Inc kontra Sport TV Portugal és társai

(C-637/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Az alapeljárás felei

Felperes: Cogeco Communications Inc

Alperesek: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Értelmezhető-e úgy a 2014. december 26-i 2014/104/EU irányelv1 9. cikkének (1) bekezdése, 10. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, valamint egyéb rendelkezései, illetve az európai uniós jog alkalmazandó általános elvei, hogy a magánszemély (a jelen esetben a kanadai jog hatálya alá tartozó részvénytársaság) számára olyan jogokat keletkeztetnek, amelyekre e személy másik magánszeméllyel szemben (a jelen esetben a portugál jog hatálya alá tartozó részvénytársaság) bíróság előtt hivatkozhat a versenyjog megsértése következtében keletkezett esetleges károk megtérítése iránt indított keresetben, különösen figyelemmel arra, hogy a szóban forgó bírósági kereset előterjesztésének időpontjában (2015. február 27.) az irányelv 21. cikkének (1) bekezdése alapján még nem járt le a tagállamok számára az irányelv nemzeti jogba való átültetésére előírt határidő?

Értelmezhető-e úgy az irányelv 10. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, valamint egyéb rendelkezései, illetve az európai uniós jog alkalmazandó általános elvei, hogy azokkal összeegyeztethetetlen az olyan nemzeti rendelkezés, mint a portugál polgári törvénykönyv 498. cikkének (1) bekezdése, amely az irányelv közzététele előtt, ennek hatálybalépése előtt és az átültetésére előírt határidő lejárta előtt bekövetkezett tényállásra – szintén az utóbbi időpontot megelőzően indított bírósági eljárás keretében – történő alkalmazása esetén:

hároméves elévülési időt állapít meg a szerződésen kívüli polgárjogi felelősségen alapuló kártérítési jog tekintetében;

előírja, hogy e hároméves határidő attól a naptól számítandó, amikor a károsult személy tudomást szerzett az őt megillető jogról, akkor is, ha a károkozó személyazonossága és a károk pontos terjedelme nem ismert;

egyáltalán nem tartalmaz olyan szabályt, amely e határidő nyugvását vagy megszakadását pusztán azon tény alapján előírná vagy lehetővé tenné, hogy a versenyhatóság intézkedéseket tett a versenyjog megsértésére irányuló vizsgálat, illetve eljárás keretében, amely jogsértéshez a kártérítési eljárás is kapcsolódik?

Értelmezhető-e úgy az irányelv 9. cikkének (1) bekezdése, valamint egyéb rendelkezései, illetve az európai uniós jog alkalmazandó általános elvei, hogy ezekkel nem egyeztethető össze az olyan nemzeti rendelkezés, mint a portugál polgári perrendtartás 623. cikke, amely az irányelv hatálybalépése előtt és az átültetésére előírt határidő lejárta előtt bekövetkezett tényállásra – szintén az utóbbi időpontot megelőzően indított bírósági eljárás keretében – történő alkalmazása esetén:

úgy rendelkezik, hogy a jogsértés miatt indult közigazgatási eljárásban történt jogerős elmarasztalásnak nincs joghatása az olyan polgári eljárásra, amelyben a jogsértés elkövetésétől függő jogviszonyokat vitatnak? Vagy (értelmezéstől függően)

előírja, hogy a jogsértés miatt indult közigazgatási eljárásban történt jogerős elmarasztalás harmadik személyekkel szemben csak iuris tantum vélelmet képez a szankció és a jogi jellegű elemek feltételeit alkotó tények fennállását illetően, bármely olyan polgári eljárásban, amelyben a jogsértés elkövetésétől függő jogviszonyokat vitatnak?

Értelmezhető-e úgy az irányelv 9. cikkének (1) bekezdése, 10. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 288. cikkének harmadik bekezdése, vagy az európai uniós jog bármely egyéb elsődleges vagy másodlagos rendelkezése, az uniós ítélkezési gyakorlat vagy az alkalmazandó általános uniós jogelvek, hogy ezekkel nem egyeztethető össze az olyan nemzeti jogszabályok alkalmazása, mint a portugál polgári törvénykönyv 498. cikkének (1) bekezdése és a portugál polgári perrendtartás 623. cikke, amelyek az irányelv közzététele előtt, ennek hatálybalépése előtt és az átültetésére irányadó határidő lejárta előtt bekövetkezett tényállásra – szintén az utóbbi időpontot megelőzően indított bírósági eljárás keretében – történő alkalmazásuk esetén nem veszik figyelembe az irányelv szövegét és célját, és nem az irányelv által kitűzött eredmény elérésére irányulnak?

Másodlagos jelleggel, és kizárólag amennyiben az Európai Unió Bírósága igenlő választ adna bármelyik fenti kérdésre, értelmezhető-e úgy az irányelv 22. cikke, valamint egyéb rendelkezései, illetve az európai uniós jog alkalmazandó általános elvei, hogy azokkal nem egyeztethető össze a portugál polgári törvénykönyv 498. cikke (1) bekezdésének, illetve a portugál polgári perrendtartás 623. cikkének hatályos – azonban az irányelv 10. cikkének rendelkezéseivel összeegyeztethető módon értelmezett és alkalmazott – szövegének a jelen ügyben a nemzeti bíróság által történő alkalmazása?

Az ötödik kérdésre adandó igenlő válasz esetén valamely magánszemély másik magánszeméllyel szemben hivatkozhat-e az irányelv 22. cikkére a nemzeti bíróság előtt a versenyjog megsértése következtében keletkezett kár megtérítése iránti eljárásban?

____________

1 A tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló, 2014. november 26-i 2014/104/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 349., 1. o.).