Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugalsko) 15. novembra 2017 – Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal a i.

(vec C-637/17)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Cogeco Communications Inc

Žalované: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Prejudiciálne otázky

Majú sa článok 9 ods. 1 a článok 10 ods. 2, 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ1 z 26. novembra 2014, ako aj jej ďalšie uplatniteľné ustanovenia a všeobecné zásady práva Európskej, vykladať v tom zmysle, že zakladajú práva jednotlivca (v prejednávanej veci obchodná akciová spoločnosť založená podľa kanadského práva), na ktoré sa tento jednotlivec môže odvolávať voči inému jednotlivcovi (v prejednávanej veci obchodná akciová spoločnosť založená podľa portugalského práva) v rámci žaloby o náhradu škody údajne spôsobenej v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže, najmä ak k dátumu podania predmetnej žaloby (27. februára 2015) ešte neuplynula lehota na prebratie smernice priznaná členským štátom v súlade s článkom 21 ods. 1 tejto smernice?

Majú sa článok 10 ods. 2, 3 a 4 smernice, ako aj jej ďalšie uplatniteľné ustanovenia a všeobecné zásady práva Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 498 ods. 1 portugalského občianskeho zákonníka, ktorý pri uplatnení na skutkové okolnosti, ktoré nastali pred uverejnením uvedenej smernice, pred nadobudnutím jej účinnosti a pred dátumom stanoveným na prebratie smernice, v rámci žaloby, ktorá bola taktiež podaná pred týmto posledným uvedeným dátumom:

a)    stanovuje premlčaciu lehotu na tri roky pre nárok na náhradu škody založený na mimozmluvnej zodpovednosti;

b)    stanovuje, že lehota troch rokov začne plynúť od dátumu, keď sa poškodený dozvedel o svojom nároku na náhradu škody, aj keď nie je známy zodpovedný subjekt a presný rozsah škody a

c)    nestanovuje nijaké pravidlo, ktorým sa ukladá alebo povoľuje skončenie alebo prerušenie tejto lehoty len z dôvodu, že úrad pre hospodársku súťaž prijal opatrenia v rámci vyšetrovania alebo konania týkajúceho sa porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže s ktorým súvisí žaloba o náhradu škody?

Majú sa článok 9 ods. 1 smernice, ako aj jej ďalšie uplatniteľné ustanovenia a všeobecné zásady práva Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 623 portugalského občianskeho súdneho poriadku, ktorý pri uplatnení na skutkové okolnosti, ktoré nastali pred uverejnením uvedenej smernice, pred nadobudnutím jej účinnosti a pred dátumom stanoveným na prebratie smernice, v rámci žaloby, ktorá bola taktiež podaná pred týmto posledným uvedeným dátumom:

a)    stanovuje, že právoplatné rozhodnutie vydané v rámci správneho konania pre porušenie práva nevyvoláva účinky v žiadnom občianskoprávnom konaní, v ktorom sa prejednávajú právne vzťahy, ktoré závisia od dopustenia sa porušenia? Alebo (v závislosti od výkladu)

b)    stanovuje, že takéto právoplatné rozhodnutie vydané v rámci správneho konania pre porušenie práva predstavuje pre tretie osoby vyvrátiteľnú domnienku, pokiaľ ide o existenciu skutočností, ktoré charakterizujú sankcionované porušenie a spĺňajú zákonné požiadavky v každom občianskoprávnom konaní týkajúcom sa právnych vzťahov, ktoré závisia od dopustenia sa porušenia?

Majú sa článok 9 ods. 1 a článok 10 ods. 2, 3 a 4 smernice, alebo článok 288 tretí odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo akékoľvek ďalšie ustanovenia primárneho alebo akékoľvek iné ustanovenie primárneho alebo sekundárneho práva, judikatúra alebo uplatniteľné všeobecné zásady práva Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnym právnym ustanoveniam, akými sú článok 498 ods. 1 portugalského občianskeho zákonníka a článok 623 portugalského občianskeho súdneho poriadku, ktoré pri uplatnení na skutkové okolnosti, ktoré nastali pred uverejnením uvedenej smernice, pred nadobudnutím jej účinnosti a pred dátumom stanoveným na prebratie smernice, v rámci žaloby, ktorá bola taktiež podaná pred týmto posledným uvedeným dátumom, nezohľadňujú znenie ani účel smernice a nie sú zamerané na dosiahnutie cieľa, ktorý sleduje?

Subsidiárne a len v prípade kladnej odpovede Súdneho dvora na ktorúkoľvek z vyššie uvedených otázok, majú sa článok 22 smernice, ako aj jej ďalšie uplatniteľné ustanovenia a všeobecné zásady práva Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby vnútroštátny súd v prejednávanej veci uplatnil článok 498 ods. 1 portugalského občianskeho zákonníka alebo článok 623 portugalského občianskeho súdneho poriadku v ich súčasnom znení, ale vyložené a uplatnené tak, že sú v súlade s ustanoveniami článku 10 smernice?

V prípade kladnej odpovede na piatu otázku, môže sa jednotlivec odvolávať na článok 22 smernice voči inému jednotlivcovi pred vnútroštátnym súdom v žalobe o náhrade škody, ktorá bola spôsobená porušením práva hospodárskej súťaže?

____________

1 (Ú. v. EÚ L 349, 2014, s. 1).