Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) den 15 november 2017 – Cogeco Communications Inc mot Sport TV Portugal, m.fl.

(Mål C-637/17)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Cogeco Communications Inc

Svarande: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Tolkningsfrågor

Kan artiklarna 9.1, 10.2, 10.3 och 10.4 i direktiv 2014/104/EU1 av den 26 december 2014, och övriga bestämmelser i detta samt tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att de ger upphov till rättigheter för ett enskilt rättssubjekt (i förevarande fall ett rörelsedrivande aktiebolag som bildats enligt kanadensisk rätt) vilka detta rättssubjekt kan göra gällande i domstol gentemot ett annat enskilt rättssubjekt (i förevarande fall ett rörelsedrivande aktiebolag som bildats enligt portugisisk rätt) i samband med en talan om ersättning för skada som påstås ha vållats till följd av en överträdelse av konkurrensrätten, särskilt när medlemsstaternas frist för att införliva direktivet med nationell rätt enligt artikel 21.1 i direktivet inte hade löpt ut den dag då talan väcktes (den 27 februari 2015)?

Kan artikel 10.2, 10.3 och 10.4 i direktivet, och övriga bestämmelser i detta samt tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att det är oförenligt med dessa att tillämpa en sådan nationell bestämmelse som artikel 498.1 i den portugisiska Código Civil (civillagen) – när de tillämpas på omständigheter som inträffat före offentliggörandet, ikraftträdandet och den föreskrivna sista dagen för införlivande av direktivet, i ett mål vid domstol i vilket talan likaså väckts före sistnämnda dag – som

    a) fastställer en preskriptionstid på tre år för skadeståndsanspråk som grundas     på utomobligatoriskt skadeståndsansvar,

    b) föreskriver att denna preskriptionstid på tre år ska börja löpa den dag då den     skadelidande får kännedom om sin rättighet, även om vederbörande inte     känner till vem som är ansvarig för skadan eller skadans fullständiga     omfattning, och

    c) inte innehåller någon bestämmelse som kräver eller tillåter att nämnda     preskriptionstid tillfälligt inte löper eller avbryts enbart på grund av att en     konkurrensmyndighet vidtagit åtgärder inom ramen för en utredning eller ett     förfarande med avseende på en överträdelse av konkurrensrätten som     skadeståndstalan avser?

Kan artikel 9.1 i direktivet, och övriga bestämmelser i detta samt tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att det är oförenligt med dessa att tillämpa en sådan nationell bestämmelse som artikel 623 i den portugisiska Código de Processo Civil (lagen om rättegången i tvistemål) – när de tillämpas på omständigheter som inträffat före ikraftträdandet av direktivet och före den dag då direktivet senast skulle införlivas, i ett mål vid domstol i vilket talan likaså väckts före sistnämnda dag – som

    a) föreskriver att ett lagakraftvunnet avgörande i ett överträdelseförfarande inte     har några verkningar i ett tvistemål i vilket rättsförhållanden som grundas på     överträdelsen är föremål för prövning? eller (beroende på den tolkning som     görs)

    b) stadgar att ett sådant lagakraftvunnet avgörande i ett överträdelseförfarande     i förhållande till tredje man endast utgör en motbevisbar presumtion för     förekomsten av de omständigheter som innebär att rekvisiten för påföljd och     överträdelse är uppfyllda, i ett tvistemål i vilket rättsförhållanden som grundas     på överträdelsen är föremål för prövning?

Kan artiklarna 9.1, 10.2, 10.3 och 10.4 i direktivet, artikel 288 tredje stycket i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller andra bestämmelser i primär- eller sekundärrätten, pejudikat eller tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att det är oförenligt med dessa att tillämpa sådana bestämmelser i nationell rätt som artikel 498.1 i den portugisiska Código Civil (civillagen) och artikel 623 i den portugisiska Código de Processo Civil (lagen om rättegången i tvistemål) – när de tillämpas på omständigheter som inträffat före offentliggörandet, ikraftträdandet och den föreskrivna sista dagen för införlivande av direktivet, i ett mål vid domstol i vilket talan likaså väckts före sistnämnda dag – som inte beaktar direktivets ordalydelse eller syfte och som inte syftar till att uppnå det resultat som eftersträvas med direktivet?

I andra hand, för det fall att EU-domstolen besvarar någon av de föregående frågorna jakande, önskas svar på följande fråga: Kan artikel 22 i direktivet, och övriga bestämmelser i detta samt tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att det är oförenligt med dessa att den nationella domstolen i detta mål tillämpar artikel 498.1 i den portugisiska Código Civil (civillagen) eller artikel 623 i den portugisiska Código de Processo Civil (lagen om rättegången i tvistemål) i deras nu gällande lydelse men tolkade och tillämpade på ett sådant sätt att de är förenliga med artikel 10 i direktivet?

För det fall att fråga 5 ska besvaras jakande önskas svar på följande fråga: Kan ett enskilt rättssubjekt åberopa artikel 22 i direktivet gentemot ett annat enskilt rättssubjekt i ett mål vid nationell domstol om ersättning för skada som påstås ha vållats till följd av en överträdelse av konkurrensrätten?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (EUT L 349, 2014, s.1).