Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Dunajská Streda (Slovakiet) den 8. november 2017 – ZSE Energia a.s. mod RG

(Sag C-627/17)

Processprog: slovakisk

Den forelæggende ret

Okresný súd Dunajská Streda

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ZSE Energia a.s.

Sagsøgt: RG

Procesdeltager: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Præjudicielle spørgsmål

Skal begrebet »en af parterne« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 1 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (EUT L 199, af 31.7.2007, s. 1, herefter »forordning 861/2007«), fortolkes således, at det ligeledes omfatter »intervenienten«, dvs. en person, der deltager i sagen, som hverken er fordringshaver (sagsøger) eller modparten (skyldner), men som indtræder i sagen til støtte for fordringshaveren (sagsøger) eller modparten (skyldneren)?

Såfremt »intervenienten« ikke skal anses som »part« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i forordning 861/2007:

Er en sag, som er indledt ved anvendelse af formular A i bilaget til forordning 861/2007, mellem en fordringshaver (sagsøger) og en skyldner (sagsøgte) omfattet af anvendelsesområdet for forordning 861/2007 som omhandlet i bestemmelserne i nævnte forordnings artikel 2, stk. 1, sammenholdt med artikel 3, stk. 1, hvis fordringshaveren og skyldneren har bopæl i samme medlemsstat som den, på hvis område retssagen føres, og alene »intervenienten« har bopæl i en anden medlemsstat?

____________

1     EFT 2007, L 199, s. 1.