Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Dunajská Streda (Slovakia) on esittänyt 8.11.2017 – ZSE Energia a.s. v. RG

(asia C-627/17)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresný súd Dunajská Streda

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ZSE Energia a.s.

Vastaaja: RG

Muu osapuoli: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11.7.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/20071 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhden asianosaisen käsitettä tulkittava siten, että se käsittää myös ”väliintulijan”, toisin sanoen sellaisen menettelyyn osallistuvan osapuolen, joka ei ole kantaja eikä vastaaja vaan joka osallistuu asian käsittelyyn tukeakseen kantajan tai vastaajan perusteita?

Mikäli ”väliintulijaa” ei voida pitää asetuksen N:o 861/2007 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ”asianosaisena”:

kuuluuko asetuksen N:o 861/2007 liitteen I mukaisella vakiolomakkeella A vireille pantu kantajan ja vastaajan välinen menettely asetuksen N:o 861/2007 soveltamisalaan sen 2 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, niitä yhdessä luettuina, silloin, kun edellä mainituilla on kotipaikka asiaa käsittelevän tuomioistuimen sijaintijäsenvaltiossa ja ainoastaan ”väliintulijan” kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa?

____________

1 EUVL 2007, L 199, s. 1.