Language of document :

2017 m. lapkričio 8 d. Okresný súd Dunajská Streda (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZSE Energia a.s. / RG

(Byla C-627/17)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Okresný súd Dunajská Streda

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: ZSE Energia a.s.

Atsakovas: RG

Dalyvaujant: ZSE Energia CZ s.r.o.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą1 (OL L 199, 2007 7 31, p. 1; toliau – Reglamentas Nr. 861/2007), 3 straipsnio 1 dalies sąvoka „viena iš šalių“ turi būti aiškinama kaip apimanti ir „įstojančią į bylą šalį“, t. y. byloje dalyvaujantį asmenį, kuris nėra nei ieškovas, nei atsakovas, o įstoja į bylą palaikyti ieškovo arba atsakovo reikalavimų?

2.    Jeigu „įstojančios į bylą šalies“ negalima laikyti „šalimi“, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 861/2007 3 straipsnio 1 dalį:

    Ar byla tarp ieškovo ir atsakovo, iškelta pateikus Reglamento Nr. 861/2007 [I] priede nurodytą A ieškinio formą, patenka į Reglamento Nr. 861/2007 taikymo sritį remiantis kartu šio reglamento 2 straipsnio 1 dalimi ir 3 straipsnio 1 dalimi, jeigu ieškovo ir atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta yra toje pačioje valstybėje narėje, kurioje kreipiamasi į teismą, ir tik „įstojanti į bylą šalis“ turi nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje narėje?

____________

1 OL L 199, 2007, p. 1.