Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 8. novembrī iesniedza Okresný súd Dunajská Streda (Slovākija) – ZSE Energia a.s./RG

(Lieta C-627/17)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Okresný súd Dunajská Streda

Pamatlietas puses

Prasītāja: ZSE Energia a.s.

Atbildētājs: RG

piedaloties: ZSE Energia CZ s.r.o.

Prejudiciālie jautājumi

Vai jēdziens “viena iesaistītā puse”, kas ir minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 861/2007 1 , ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (2007. gada 31. jūlija OV, L 199, 1. lpp.; turpmāk tekstā – “Regula Nr. 861/2007”), 3. panta 1. punktā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ietver arī “personu, kas iestājusies lietā”, proti, tiesību subjektu, kas piedalās procedūrā un nav nedz prasītājs, nedz atbildētājs, bet kas iestājas lietā, lai atbalstītu prasītāja vai atbildētāja argumentus?

Gadījumā, ja “persona, kas iestājusies lietā” nav jāuzskata par “iesaistīto pusi” Regulas Nr. 861/2007 3. panta 1. punkta izpratnē:

Vai Regulas Nr. 861/2007 piemērošanas jomā saskaņā ar tās 2. panta 1. punktā un 3. panta 1. punktā ietverto noteikumu kopumu ietilpst procedūra, kas ar Regulas Nr. 861/2007 [I] pielikuma A veidlapu uzsākta starp prasītāju un atbildētāju, ja tiem domicils ir tajā pašā dalībvalstī, kurā ir tiesa, kas uzsākusi tiesvedību lietā, un tikai “personai, kas iestājusies lietā” domicils ir kādā citā dalībvalstī?

____________

1      OV 2007, L 199, 1. lpp.