Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda (Slovensko) 8. novembra 2017 – ZSE Energia a.s. / RG

(Vec C-627/17)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresný súd Dunajská Streda

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ZSE Energia a.s.

Žalovaný: RG

Za účasti: ZSE Energia CZ, s.r.o.

Prejudiciálne otázky

1. Má sa pojem „jedna zo strán“ v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 20071 , ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Úradný vestník EÚ z 31. 7. 2007, L 199, s. 1, ďalej len „nariadenie 861/2007“) vykladať tak, že sa ním rozumie aj „intervenient“, teda taký subjekt zúčastnený na konaní, ktorý nie je ani navrhovateľom (žalobcom) ani odporcom (žalovaným), ale ktorý v konaní vystupuje len na podporu navrhovateľa (žalobcu) alebo odporcu (žalovaného)?

Ak sa „intervenient“ nemá považovať za „stranu“ v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia 861/2007:

Patrí do pôsobnosti nariadenia 861/2007 podľa jeho čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 3 ods. 1 konanie začaté na tlačive A z prílohy nariadenia 861/2007 medzi navrhovateľom (žalobcom) a odporcom (žalovaným), ak majú bydlisko v tom istom členskom štáte, v ktorom má sídlo aj súd konajúci vo veci, a len „intervenient“ má bydlisko v inom členskom štáte?

____________

1 Ú. v. EÚ L 199, 2007, s. 1.