Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresný súd Dunajská Streda (Slovakien) den 8 november 2017 – ZSE Energie a.s. mot RG

(Mål C-627/17)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Okresný súd Dunajská Streda (Slovakien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ZSE Energia a.s.

Motpart: RG

Intervenient: ZSE Energia CZ s.r.o.

Tolkningsfrågor

1.    Ska begreppet ”en av parterna” i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 20071 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (EUT L 199, 31.7.2007, s. 1; nedan kallad förordning nr 861/2007) tolkas så, att det även inbegriper ”intervenienten”, det vill säga en deltagare i förfarandet som varken är klagande (kärande) eller motpart (svarande) men som har inträtt i rättegången till stöd för klagandens (kärandens) eller motpartens (svarandens) yrkande?

2.    För det fall ”intervenienten” inte ska anses vara ”part” i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning nr 861/2007:

Omfattar tillämpningsområdet för förordning nr 861/2007, i enlighet med artikel 2.1 jämförd med artikel 3.1 i förordningen, ett förfarande, som inleds med användning av formulär A i bilaga [I] till förordning nr 861/2007, mellan klaganden (käranden) och motparten (svaranden), om nämnda personer har hemvist i den medlemsstat där den domstol vid vilken talan har väckts är belägen och enbart ”intervenienten” har hemvist i en annan medlemsstat?

____________

1 EUT L 199, s. 1.