Language of document :

Жалба, подадена на 3 август 2017 г. от Morton’s of Chicago Inc. срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 15 май 2017 г. по дело T-223/15 — Morton’s of Chicago/EUIPO

(Дело C-468/17 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Morton’s of Chicago Inc. (представители: J. Moss, barrister, M. Krause, solicitor)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Mortons the Restaurant Ltd

С определение от 13 декември 2017 г. Съдът (десети състав) обяви жалбата за недопустима.

____________