Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Португалия), постъпило на 16 ноември 2017 г. — Luís Manuel dos Santos/Fazenda Pública

(Дело C-640/17)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Страни в главното производство

Жалбоподател: Luís Manuel dos Santos

Ответник: Fazenda Pública

Преюдициален въпрос

Допуска ли принципът на свободно движение на стоки, закрепен в член 110 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), разпоредба от националното право (член 2, параграф 1, буква b) от CIUC1 ), тълкувана в смисъл, че за облагане с единен данък за движение по пътищата не трябва да се взема предвид датата на първата регистрация, когато тя е извършена в друга държава членка, а следва да има значение единствено датата на регистрация в Португалия, когато това тълкуване води до по-високо облагане на превозните средства, внесени от друга държава членка?

____________

1 Código do Imposto Único de Circulação [Кодекс за единия данък за движение по пътищата]