Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) den 16. november 2017 – Luís Manuel dos Santos mod Fazenda Pública

(Sag C-640/17)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Luís Manuel dos Santos

Sagsøgt: Fazenda Pública

Præjudicielt spørgsmål

Er princippet om frie varebevægelser mellem medlemsstaterne, der er fastsat i artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), til hinder for en national bestemmelse [CIUC’s 1 artikel 2, stk. 1, litra b)], som fortolkes således, at der ved opkrævningen af engangsafgiften for færdsel med køretøjer ikke skal tages hensyn til datoen for den første indregistrering, når denne blev foretaget i en anden medlemsstat, men udelukkende til indregistreringsdatoen i Portugal, og såfremt denne fortolkning medfører en højere beskatning af køretøjer, der er importeret fra en anden medlemsstat?

____________

1     Código de Imposto Único de Circulação (lov om engangsafgift for færdsel med motorkøretøjer).