Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) op 16 november 2017 – Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública

(Zaak C-640/17)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Luís Manuel dos Santos

Verwerende partij: Fazenda Pública

Prejudiciële vraag

Verzet het beginsel van vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten, zoals vastgelegd in artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), zich tegen een nationaalrechtelijke bepaling [artikel 2, lid 1, onder b), CIUC1 ], wanneer deze bepaling aldus wordt uitgelegd dat bij de algemene motorrijtuigenbelasting geen rekening dient te worden gehouden met de datum van de eerste registratie wanneer het voertuig is geregistreerd in een andere lidstaat, en uitsluitend de datum van registratie in Portugal in aanmerking dient te worden genomen, indien deze uitlegging ertoe leidt dat uit een andere lidstaat ingevoerde voertuigen hoger worden belast?

____________

1 Portugees wetboek inzake de algemene motorrijtuigenbelasting.