Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalia) w dniu 16 listopada 2017 r. – Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública

(Sprawa C-640/17)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Luís Manuel dos Santos

Strona pozwana: Fazenda Pública

Pytanie prejudycjalne

Czy zasada swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskimi, ujęta w art. 110 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), stoi na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego [art. 2 ust. 1 lit. b) CIUC1 ] interpretowanemu w ten sposób, że jednolity podatek drogowy nie powinien uwzględniać daty pierwszej rejestracji, jeżeli miała ona miejsce w innym państwie członkowskim i powinien opierać się jedynie na dacie rejestracji w Portugalii, gdy taka interpretacja skutkuje wyższym opodatkowaniem pojazdów przywiezionych z innego państwa członkowskiego?

____________

1 Código do Imposto Único de Circulação (kodeks jednolitego podatku drogowego)