Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) den 16 november 2017 – Luís Manuel dos Santos mot Fazenda Pública

(Mål C-640/17)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Luís Manuel dos Santos

Motpart: Fazenda Pública

Tolkningsfråga

Utgör principen om fri rörlighet för varor mellan medlemsstater, vilken stadgas i artikel 110 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), hinder mot tillämpning av en bestämmelse i nationell rätt (artikel 2.1 b CIUC1 ) när denna tolkas så, att man vid påförande av den enhetliga trafikskatten inte ska beakta dagen för den första registreringen när denna skett i en annan medlemsstat utan endast ska beakta den dag då fordonet registrerades i Portugal, om denna tolkning leder till en högre beskattning av fordon som importerats från en annan medlemsstat?

____________

1 Código do Imposto Único de Circulação.