Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 27. listopadu 2017 – M.A., S.A., A.Z v. The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irsko

(Věc C-661/17)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Žalobci: M.A., S.A., A.Z.

Žalovaní: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irsko

Předběžné otázky

Musí vnitrostátní rozhodovací orgán při rozhodování o přemístění žadatele o mezinárodní ochranu podle nařízení č. 604/20131 do Spojeného království při posuzování otázek, které vyvstaly v souvislosti s posuzovací pravomocí podle článku 17, a/nebo jakýchkoli otázek ohledně ochrany základních práv ve Spojeném království ignorovat v okamžiku takového posuzování okolnosti týkající se navrhovaného vystoupení Spojeného království z EU?

Zahrnuje pojem „členský stát, který vede řízení o určení příslušného státu“, obsažený v nařízení č. 614/2013 taktéž roli členského státu při výkonu pravomoci uznané a svěřené článkem 17 nařízení?

Zahrnují pravomoci členského státu podle článku 6 nařízení č. 604/2013 pravomoc uznanou či svěřenou článkem 17 nařízení?

Uplatní se koncept účinného opravného prostředku na prvostupňové rozhodnutí podle článku 17 nařízení č. 604/2013 v tom smyslu, že musí být přípustné odvolání či rovnocenný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí, a/nebo mají být vnitrostátní právní předpisy upravující odvolací řízení proti prvostupňovému rozhodnutí podle nařízení vykládány tak, že zahrnuje rovněž odvolání proti rozhodnutí podle článku 17?

Vyplývá z čl. 20 odst. 3 nařízení č. 604/2013 to, že v případě nedostatku důkazů pro vyvrácení domněnky, že v nejlepším zájmu dítěte je posoudit jeho situaci jako neoddělitelnou od situace jeho rodičů, nemá vnitrostátní rozhodovací orgán povinnost vzít v úvahu takový nejlepší zájem dítěte odděleně od rodičů jako samostatnou otázku nebo jako výchozí bod pro posouzení, zda se má přemístění uskutečnit?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst.2013, L 180, s. 31).