Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 27. novembril 2017 – M.A., S.A., A.Z. versus International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Iirimaa

(kohtuasi C-661/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: M.A., S.A., A.Z.

Vastustajad: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Iirimaa

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse nr 604/20131 kohast kaitsetaotleja Ühendkuningriigile üleandmist käsitledes on siseriiklik otsustaja, kui ta kaalub võimalikke küsimusi seoses artiklist 17 tuleneva kaalutlusõigusega ja/või põhiõiguste kaitsega Ühendkuningriigis, kohustatud jätma arvesse võtmata sellise kaalutlemise aegse olukorra seoses Ühendkuningriigi plaanitava lahkumisega Euroopa Liidust?

2.    Kas määruses nr 614/2013 kasutatud mõiste „vastutava liikmesriigi kindlaksmääramise menetlust läbi viiv liikmesriik“ hõlmab liikmesriigi funktsiooni selle määruse artikliga 17 tunnustatud või antud pädevuse teostamisel?

3.    Kas määruse nr 614/2013 artiklist 6 tulenevad liikmesriigi funktsioonid hõlmavad artikliga 17 tunnustatud või antud pädevust?

4.    Kas tõhusa õiguskaitsevahendi kontseptsioon kehtib määruse nr 604/2013 artikli 17 alusel tehtud esimese astme otsuse suhtes, nii et sellise otsuse suhtes tuleb võimaldada edasikaebeõigus või samaväärne õiguskaitsevahend ja/või nii et siseriiklikku õigusakti, milles on ette nähtud esimese astme otsuse edasikaebamise kord, tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab artikli 17 alusel tehtud otsuse edasikaebamist?

5.    Kas määruse nr 604/2013 artikli 20 lõikel 3 on niisugune tagajärg, et kui puuduvad tõendid, mis kummutaksid eelduse, et lapse parimates huvides on käsitada tema olukorda kui vanemate omast lahutamatut, ei ole siseriiklik otsustaja kohustatud kaaluma lapse parimaid huve vanemate olukorrast eraldi või lähtepunktina selle kaalutlemisel, kas üleandmine peaks toimuma või mitte?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).