Language of document :

2017 m. lapkričio 27 d. High Court (Ireland) (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Airija

(Byla C-661/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court (Ireland)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: M.A., S.A., A.Z.

Atsakovai: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Airija

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, kai sprendžiamas apsaugos prašytojo perdavimo pagal Reglamentą Nr. 604/20131 Jungtinei Karalystei klausimas, kompetentinga nacionalinė institucija, spręsdama visus klausimus dėl 17 straipsnyje nurodytos diskrecijos ir (arba) visus pagrindinių teisių apsaugos Jungtinėje Karalystėje klausimus, privalo neatsižvelgti į tuo metu susiklosčiusias aplinkybes, kiek tai susiję su siūlomu Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES?

2.    Ar Reglamente Nr. 614/2013 vartojama sąvoka „atsakingos valstybės narės nustatymo procedūrą atliekanti valstybė narė“ apima valstybės narės funkcijas, susijusias su reglamento 17 straipsniu pripažįstamų arba suteikiamų įgaliojimų įgyvendinimu?

3.    Ar Reglamento Nr. 604/2013 6 straipsnyje numatytos valstybės narės funkcijos apima įgaliojimus, pripažįstamus arba suteikiamus reglamento 17 straipsniu?

4.    Ar veiksmingos teisių gynimo priemonės sąvoka taikoma pagal Reglamento Nr. 604/2013 17 straipsnį pirmąja instancija priimtam sprendimui, todėl turi būti numatyta galimybė apskųsti tokį sprendimą arba taikyti lygiavertę teisių gynimo priemonę ir (arba) nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta galimybė apskųsti pagal reglamentą pirmąja instancija priimtus sprendimus apeliacine tvarka, turėtų būti aiškinami taip, kad jie taikomi ir pagal 17 straipsnį priimtų sprendimų apskundimui?

5.    Ar Reglamento Nr. 604/2013 20 straipsnio 3 dalies poveikis toks, kad, nesant įrodymų, leidžiančių netaikyti prezumpcijos, jog vertinimas, kad vaiko padėtis yra tokia pat, kaip ir jo tėvų padėtis, atitinka vaiko interesus, kompetentinga nacionalinė institucija neprivalo atsižvelgti į tokius interesus atskirai nuo tėvų interesų kaip į atskirą klausimą arba atskaitos tašką, pagal kurį būtų sprendžiama, ar turėtų būti įvykdytas perdavimas?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013, p. 31).