Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. novembrī iesniedza High Court (Īrija) – M.A., S.A., A.Z./The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Īrija

(lieta C-661/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court (Īrija)

Pamatlietas puses

Prasītāji: M.A., S.A., A.Z.

Atbildētāji: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Īrija

Prejudiciālie jautājumi

1)    Izskatot lietu par aizsardzības pieteikuma iesniedzēja pārsūtīšanu atbilstoši Regulai 604/2013 1 uz Apvienoto Karalisti – vai valsts lēmumpieņēmējam, izvērtējot jebkurus jautājumus, kas rodas saistībā ar 17. pantā paredzēto rīcības brīvību un/vai citus jautājumus saistībā ar pamattiesību aizsardzību Apvienotajā Karalistē, ir pienākums neņemt vērā patreizējos apstākļus saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības?

2)    Vai jēdzienā “dalībvalsts, kas nosaka atbildīgo dalībvalsti” Regulas 614/2013 kontekstā ietilpst arī dalībvalsts loma, izmantojot Regulas 17. pantā paredzēto vai ar to piešķirto rīcības brīvību?

3)    Vai dalībvalsts funkcijas, kas paredzētas Regulas 604/2013 6. pantā, ietver arī rīcības brīvību, kas paredzēta vai piešķirta ar Regulas 17. pantu?

4)    Vai efektīva tiesību aizsardzības līdzekļa jēdziens attiecas arī uz lēmumu, kas pieņemts pirmajā instancē atbilstoši Regulas 604/2013 17. pantam, tādējādi, ka būtu jāparedz minētā lēmuma pārsūdzēšanas procedūra vai cits līdzīgs tiesību aizsardzības līdzeklis un/ vai tādējādi, ka valsts tiesiskajam regulējumam, kurā paredzēta pirmās instances lēmuma, kas pieņemts saistībā ar regulu, pārsūdzības kārtība, būtu jāietver arī sūdzība par lēmumu, kas pieņemts saistībā ar 17. pantu?

5)    Vai Regulas 604/2013 20. panta 3. punktam piemīt tāda iedarbība, ka neesot pierādījumiem, kas atspēko prezumpciju par to, ka bērna interesēs ir izskatīt viņa vai viņas situāciju kā nesaistītu ar bērna vecāku situāciju, valsts lēmumpieņēmējam nav jāizvērtē šīs intereses nošķirti no vecāku interesēm kā atsevišķs jautājums vai kā atskaites punktu, izvērtējot, vai būtu veicama šāda pārsūtīšana?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstī (OV 2013, L 180, lpp. 31).