Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 27 noiembrie 2017 – M.A., S.A., A.Z./International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

(Cauza C-661/17)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Ireland)

Părțile din procedura principală

Recurenți: M.A., S.A., A.Z.

Intimați: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

Întrebările preliminare

Atunci când avem în vedere transferul în Regatul Unit al unui solicitant de protecție în temeiul Regulamentului 604/20131 , la analizarea oricăror aspecte care se ridică în legătură cu puterea de apreciere în temeiul articolului 17 și/sau a oricăror aspecte de protecție a drepturilor fundamentale în Regatul Unit, unui factor de decizie național i se impune să nu ia în considerare circumstanțele aplicabile în momentul unei asemenea analize în legătură cu retragerea propusă a Regatului Unit din Uniunea Europeană?

Noțiunea „statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil” prevăzută de Regulamentul 614/2013 include rolul statului membru în exercitarea competenței recunoscute sau conferite de articolul 17 din regulament?

Atribuțiile unui stat membru [în temeiul] articolului 6 din Regulamentul 604/2013 includ competența recunoscută sau conferită de articolul 17 din regulament?

Noțiunea de cale de atac eficientă se aplică deciziei în primă instanță în temeiul articolului 17 din Regulamentul 604/2013 astfel încât un apel sau o cale de atac echivalentă trebuie să fie disponibilă pentru a fi introdusă împotriva unei asemenea decizii și/sau legislația națională care prevede o procedură de apel împotriva unei decizii în primă instanță în temeiul regulamentului ar trebui interpretată în sensul că include o cale de atac împotriva unei decizii în temeiul articolului 17?

Articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul 604/2013 are efectul ca, în lipsa unei dovezi pentru a înlătura prezumția potrivit căreia este în interesul superior al copilului să se examineze situația sa ca fiind indisociabilă de cea a părinților, factorul de decizie național nu trebuie să analizeze acest interes superior separat de cel al părinților ca un aspect distinct sau ca un punct de plecare pentru considerația dacă ar trebui efectuat transferul?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO 2013, L 180, p. 31).