Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 27. novembra 2017 – M.A., S.A., A.Z./The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

(Zadeva C-661/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irska)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: M.A., S.A., A.Z.

Nasprotne stranke: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali nacionalni nosilec odločanja – v okviru predaje prosilca za zaščito v skladu z Uredbo št. 604/20131 Združenemu kraljestvu – pri obravnavanju vseh vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z diskrecijsko pravico iz člena 17 in/ali vseh vprašanj glede varstva temeljnih pravic v Združenem kraljestvu, ne sme upoštevati okoliščin, kakor obstajajo v času takega obravnavanja v zvezi s predlaganim izstopom Združenega kraljestva iz Unije?

Ali pojem „država članica, ki izvede postopek določanja odgovorne države članice“ iz Uredbe št. 604/2013 vključuje vlogo države članice pri izvajanju pristojnosti, priznanih ali podeljenih s členom 17 Uredbe?

Ali funkcije države članice [na podlagi] člena 6 Uredbe št. 604/2013 vključujejo pristojnost, priznano ali podeljeno s členom 17 Uredbe?

Ali se pojem učinkovitega pravnega sredstva uporablja za prvostopenjsko odločitev na podlagi člena 17 Uredbe št. 604/2013, tako da mora biti zoper tako odločitev na voljo pritožba ali enakovredno pravno sredstvo in/ali tako, da bi bilo treba razlagati, da nacionalna zakonodaja, ki določa pritožbeni postopek zoper prvostopenjsko odločitev na podlagi uredbe, zajema pritožbo zoper odločitev na podlagi člena 17?

Ali člen 20(3) Uredbe št. 604/2013 učinkuje tako, da nacionalnemu nosilcu odločanja v primeru neobstoja dokazov za zavrnitev domneve, da je v največji koristi otroka, da se njegov položaj obravnava kot neločljivo povezan s položajem njegovih staršev, ni treba obravnavati take največje koristi ločeno od zadeve staršev kot ločeno vprašanje ali kot izhodišče za obravnavo, ali naj se predaja izvede?

____________

1     Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, str. 31).