Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 27 november 2017 – M.A., S.A., A.Z. mot The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irland

(Mål C-661/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: M.A., S.A., A.Z.

Motparter: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irland

Tolkningsfrågor

Har en nationell beslutsfattare, när denne ska avgöra om en överföring av en skyddssökande ska ske enligt förordning nr 604/20131 till Förenade kungariket, vid prövningen av frågor som uppkommer i förhållande till den diskretionära bedömningen enligt artikel 17 och/eller frågor om skydd för grundläggande rättigheter i Förenade kungariket, en skyldighet att bortse från omständigheter som föreligger vid tidpunkten för denna bedömning beträffande Förenade kungarikets föreslagna utträde ur Europeiska unionen?

Omfattar begreppet ”den medlemsstat som genomför förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat” i förordning 614/2013 medlemsstatens roll vid utövandet av den befogenhet som erkänns eller ges genom artikel 17 i förordningen?

Ska en medlemsstats åligganden enligt artikel 6 i förordning nr 604/2013 omfatta den befogenhet som erkänns eller ges genom artikel 17 i förordningen?

Ska begreppet effektivt rättsmedel tillämpas på ett avgörande i första instans enligt artikel 17 i förordning 604/2013 på så sätt att ett överklagande eller motsvarande rättsmedel ska göras tillgängligt mot ett sådant avgörande och/eller på så sätt att den nationella lagstiftning i vilken föreskrivs ett överklagandeförfarande mot ett avgörande i första instans enligt förordningen ska tolkas så att den omfattar ett överklagande av ett beslut enligt artikel 17?

Ska artikel 20.3 i förordning nr 604/2013 få till verkan att den nationella beslutsfattaren, i avsaknad av bevis som vederlägger presumtionen att det är till barnets bästa att behandla hans eller hennes situation som oskiljbar från föräldrarnas situation, inte har någon skyldighet att beakta barnets bästa åtskilt från föräldrarnas intressen som en separat fråga eller som utgångspunkt för övervägandet av huruvida överföringen ska ske?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (EUT L 180, 2013, s. 31).