Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2017 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. září 2017 ve věci T-327/15, Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-670/17 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, I. Pachi a A. Vassilopoulou)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr připustil její kasační opravný prostředek, zrušil napadený rozsudek Tribunálu Evropské unie vydaný dne 19. září 2017 ve věci T-327/15 a vyhověl žalobě Řecké republiky ze dne 2. června 2015 tím, že zruší prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2015 o uplatnění finančních oprav na podporu z orientační sekce EZOZF poskytnutou na operační program CCI č. 2000GR061PO021 (Řecko – Cíl 1 – Obnova venkova), které bylo oznámeno pod č. C(2015) 1936 final.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje pět důvodů kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a použití přechodných ustanovení nařízení (ES) č. 1083/2006 1 a (EU) č. 1303/2013 2 ve spojení s ustanoveními nařízení (ES) č. 1290/2005 3 a nesprávného právního posouzení ohledně použití ustanovení nařízení (ES) č. 1260/1999 4 na orientační sekci EZOZF po 1. lednu 2017 – nedostatečné a nesprávné odůvodnění napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a použití ustanovení článku 39 nařízení (ES) č. 1260/1999 – rozporné a nedostatečné odůvodnění.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného výkladu a nesprávného a selektivního použití procesních ustanovení článků 144 a 145 nařízení (EU) č. 1303/2013, která byla v napadeném rozsudku považována za použitelná, zatímco měla být použita procesní záruka podle čl. 52 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1306/20135 , která v daném případě vymezuje pravomoc Komise ratione temporis – rozporné a nedostatečné odůvodnění napadeného rozsudku.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vychází z výkladu a použití zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání členského státu v rámci loajální spolupráce s Komisí, pokud jde o posouzení důsledků výslovného přijetí závěrečné zprávy programu s devítiměsíčním zpožděním a o opožděné zahájení řízení o finanční opravě, což je v rozporu se závazkem Komise ukončit operační programy a přistoupit ke konečnému vyplacení finančních prostředků v přiměřených lhůtách.

Konečně pátý důvod kasačního opravného prostředku vychází z absolutně nedostatečného odůvodnění napadeného rozsudku v části, v níž se zamítají výtky Řecké republiky týkající se uložení vícenásobné, a tudíž nepřiměřené finanční opravy.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. 2006, L 210, s. 25).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 320).

3 Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. 2005, L 209, s. 1).

4 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. 1999, L 161, s. 1).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 549).