Language of document :

2017 m. lapkričio 20 d. Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-327/15 Graikijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-670/17 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama G. Kanellopoulos, I. Pachi ir A. Vasilopoulou

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo pripažinti jos apeliacinį skundą priimtinu, panaikinti skundžiamą 2017 m. rugsėjo 19 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-327/15, patenkinti Graikijos Respublikos 2015 m. birželio 2 d. ieškinį ir panaikinti 2015 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą „dėl finansinio koregavimo taikymo EŽŪOGF orientavimo skyriaus lėšoms, skirtoms veiksmų programai CCI 2000GR061RO021 (Graikija – 1 tikslas – kaimo atkūrimas)“, paskelbtą numeriu C(2015) 1936 galutinis.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdama savo apeliacinį skundą apeliantė remiasi penkiais panaikinimo pagrindais.

Pirmasis panaikinimo pagrindas susijęs Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 1 ir Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 nuostatų, kartu su Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 nuostatomis, klaidingu aiškinimu ir taikymu ir teisės klaida, susijusia su Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 4 nuostatų taikymu EŽŪOGF orientavimo skyriui po 2017 m. sausio 1 d. – skundžiamo sprendimo nepakankamas ir klaidingas motyvavimas.

Antrasis panaikinimo pagrindas susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 39 straipsnio klaidingu aiškinimu ir taikymu – prieštaringas ir nepakankamas motyvavimas.

Trečiasis panaikinimo pagrindas susijęs Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 144 ir 145 straipsnių procedūrinių nuostatų, kurios remiantis skundžiamu sprendimu yra taikytinos, nors turėjo būti taikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/20135 52 straipsnio 4 dalies c punkte, kuris šiuo atveju apibrėžia Komisijos ratione temporis kompetenciją, numatyta procedūrinė garantija, klaidingu ir selektyviu taikymu – prieštaringas ir nepakankamas skundžiamo sprendimo motyvavimas.

Ketvirtasis panaikinimo pagrindas susijęs su teisinio saugumo ir valstybės narės teisėtų lūkesčių apsaugos jos nuoširdaus bendradarbiavimo su Komisija vertinant aiškaus pritarimo programos galutinei ataskaitai, kuri buvo parengta devyniais mėnesiais per vėlai ir dėl to buvo atidėta finansinio koregavimo taikymo procedūros pradžia, pažeidžiant Komisijos įsipareigojimą per pagrįstą laiką užbaigti veiklos programas ir atlikti paskutinį mokėjimą, pasekmes, principų aiškinimu ir taikymu.

Galiausiai penktasis panaikinimo pagrindas susijęs su visiškai nepakankamu skundžiamo sprendimo motyvavimu tiek, kiek jame atmetami Graikijos Respublikos teiginiai, susiję su daugkartiniu ir todėl neproporcingu finansinio koregavimo taikymu.

____________

1 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006, p. 25).

2 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013, p. 320).

3 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005, p. 1).

4 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999 nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL L 161, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 14 sk., 1 t., p. 31).

5 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013, p. 549).