Language of document :

Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 20. novembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 19. septembra 2017 v zadevi T-327/15, Helenska republika/Evropska komisija

(Zadeva C-670/17 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Helenska republika (zastopniki: G. Kanellopoulos, I. Pachi in A. Vasilopoulou)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica predlaga, naj se pritožbo razglasi za dopustno, izpodbijano sodbo Splošnega sodišča z dne 19. septembra 2017 v zadevi T-327/15 razveljavi, ugodi njeni tožbi z dne 2. marca 2015, izvedbeni sklep Komisije z dne 25. marca 2015 C(2015) 1936 final o uporabi finančnega popravka na usmerjevalni oddelek EKUJS operativnega programa 2000GR061RO021 CCI (Grčija ‒ cilj 1 ‒ obnova podeželja) pa razglasi za ničen.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v podporo svoji tožbi navaja pet pritožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog se nanaša na napačno razlaga in uporabo prehodnih določb uredb (ES) št. 1083/20061 in (EU) št. 1303/20132 , v povezavi z določbami Uredbe (ES) št. 1290/20053 ter napačno uporabo prava v zvezi z uporabo določb Uredbe (ES) št. 1260/19994 na usmerjevalni oddelek EKUJS, po 1. januarju 2017 – nezadostna in napačna obrazložitev izpodbijane sodbe.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in uporabo določb člena 39 Uredbe (ES) št. 1260/1999 – protislovna in nezadostna obrazložitev.

Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago in napačno ter selektivno uporabo postopkovnih določb iz členov 144 in 145 Uredbe (EU) št. 1303/2013, za katera se je v izpodbijani sodbi štelo, da ju je mogoče uporabiti, medtem ko bi bilo treba uporabiti procesno jamstvo iz člena 52(4)(c) Uredbe št. 1306/20135 , ki v tem primeru omejuje časovno pristojnost Komisije – protislovna in nezadostna obrazložitev izpodbijane sodbe.

Četrti pritožbeni razlog se nanaša na razlago in uporabo temeljnih načel pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj držav članice v okviru lojalnega sodelovanja s Komisijo glede presoje posledic izrecnega sprejetja končnega poročila o izvedbi programa z devetmesečno zamudo in zamudno uvedbo postopka finančnega popravka, v nasprotju z zavezo Komisije, da bodo v primernem času izvedeni operativni programi in končno izplačilo.

Nazadnje pritožnica s petih pritožbenim razlogom trdi, da je obrazložitev izpodbijane sodbe popolnoma nezadostna v delu, v katerem so zavrnjene navedbe Helenske republike v zvezi z izvedbo večkratnega in s tem nesorazmernega finančnega popravka.

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL 2006, L 210, str. 25).

2     Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL 2013, L 347, str. 320).

3     Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL 2005, L 209, str. 1).

4     Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (UL 1999, L 161, str. 1).

5 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, [EC] [št.] 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 2013, L 347, str. 549).