Language of document :

Жалба, подадена на 28 ноември 2017 г. от Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 12 септември 2017 г. по дело T-247/16, Trasta Komercbanka AS и др./Европейска централна банка

(Дело C-669/17 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (представители: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска централна банка

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени точка 1 от диспозитива на определението т.е. решението на Общия съд, че не е налице основание за произнасяне по жалбата за отмяна на Trasta Komercbanka AS (TKB),

да обяви, че жалбата за отмяна на TKB не е останала без предмет,

да обяви, че жалбата за отмяна е допустима,

да върне делото на Общия съд, за да се произнесе по жалбата за отмяна и

да осъди Европейската централна банка (ЕЦБ) да заплати съдебните разноски на жалбоподателите и съдебните разноски в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

С първото си основание за обжалване жалбоподателите твърдят, че Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че защитата на TKB е възложена на синдика. Жалбоподателите твърдят, че това твърдение е несъвместимо с член 263 ДФЕС и с гарантирането на ефективни правни средства за защита, както и с редица свързани с него принципи.

С второто си основание за обжалване жалбоподателите твърдят, че Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че искът на акционерите е сурогат на възможността на акционерите да защитят лиценза на TKB чрез иск, предявен от самото TKB.

С третото си основание за обжалване жалбоподателите твърдят, че са допуснати редица други грешки по същество, включително неприлагането на принципа nemo auditor поради намесата на Европейската централна банка (ЕЦБ) в защитата на TKB.

С четвъртото си основание за обжалване жалбоподателите твърдят, че Общият съд не е взел предвид изискванията (включително изискванията за форма) за валидно оттегляна на адвокатското пълномощно, издадено първоначално от TKB.

С петото си основание за обжалване жалбоподателите твърдят, че Общият съд неправилно е приложил член 51, параграф 1 вместо член 131 от Процедурния правилник, както и че е допуснал редица други процесуални грешки.

____________