Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 27. novembrī Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, SIA C & R Invest, Figon Co. Ltd., GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 12. septembra rīkojumu lietā T-247/16 Trasta Komercbanka AS u.c./Eiropas Centrālā banka

(Lieta C-669/17 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, SIA C & R Invest, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Eiropas Centrālā banka (pārstāvji: O. H. Behrends, L. Feddern un M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Centrālā banka

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt rīkojuma rezolutīvās daļas 1) punktu, t.i. Vispārējās tiesas lēmumu, ka ir jāizbeidz tiesvedība lietā par Trasta Komercbanka AS (turpmāk tekstā – “TKB”) prasību atcelt tiesību aktu;

atzīt, ka TKB prasībai atcelt tiesību aktu nav zudis priekšmets;

atzīt prasību atcelt tiesību aktu par pieņemamu;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā izlemtu prasību atcelt tiesību aktu, un

piespriest Eiropas Centrālajai bankai (turpmāk tekstā – “ECB”) atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus, tostarp saistībā ar apelācijas tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Ar pirmo apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir kļūdījusies, pieņemdama, ka pienākums īstenot TKB tiesību aizsardzību ir likvidatoram. Apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka šis pieņēmums nav saderīgs ar LESD 263. pantu un efektīvas tiesību aizsardzības garantiju, kā arī vairākiem citiem principiem.

Ar otro apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir kļūdījusies, pieņemdama, ka akcionāru celtā prasība aizstāj akcionāru iespēju aizstāvēt TKB licenci ar prasību, ko celtu pati TKB.

Ar trešo apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka ir pieļautas vēl vairākas būtiskas kļūdas, tostarp nav piemērots nemo auditur princips, jo ECB ir iejaukusies TKB tiesību aizsardzībā.

Ar ceturto apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa nav ņēmusi vērā prasības (tostarp formālas prasības) attiecībā uz TKB sākotnēji izdotās pilnvaras saistošu atsaukšanu.

Ar piekto apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir kļūdījusies, piemērodama Reglamenta 51. panta 1. punktu, nevis 131. pantu, un pieļāvusi vēl vairākas procesuālas kļūdas.

____________