Language of document :

Odvolanie podané 28. novembra 2017: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. septembra 2017 vo veci T-247/16, Trasta Komercbanka AS a iní/Európska centrálna banka

(vec C-669/17 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelia: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (v zastúpení: O.H. Behrends, L. Feddern, M. Kirchner, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska centrálna banka

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil bod 1 výroku uznesenia, to znamená rozhodnutia Všeobecného súdu, podľa ktorého sa konanie o žalobe o neplatnosť podanej spoločnosťou Trasta Komercbanka AS (TKB) zastavuje,

určil, že žaloba o neplatnosť podaná spoločnosťou TKB nie je bezpredmetná,

určil, že žaloba o neplatnosť je prípustná,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby o žalobe o neplatnosť rozhodol, a

uložil Európskej centrálnej banke (ECB) povinnosť nahradiť trovy konania odvolateliek, vrátane trov odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci svojho prvého odvolacieho dôvodu odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že zodpovednosť za podanie žaloby TKB prináleží likvidátorovi. Odvolatelia tvrdia, že tento záver je v rozpore s článkom 263 ZFEÚ a zárukou účinného prostriedku nápravy, ako aj mnohými ďalšími súvisiacimi zásadami.

V rámci svojho druhého odvolacieho dôvodu odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že žaloba podaná akcionármi nahrádza možnosť akcionárov brániť povolenie TKB prostredníctvom žaloby podanej samotnou TKB.

V rámci svojho tretieho odvolacieho dôvodu odvolatelia namietajú viacero vecných chýb, vrátane neuplatnenia zásady „nemo uditur“ z dôvodu zasahovania ECB do žaloby TKB.

V rámci svojho štvrtého odvolacieho dôvodu odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd nezohľadnil požiadavky (vrátane formálnych požiadaviek), ktorým podlieha platné zrušenie splnomocnenia udeleného pôvodne TKB.

V rámci svojho piateho odvolacieho dôvodu odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 51 ods. 1 namiesto článku 131 rokovacieho poriadku a namietajú tiež viacero ďalších procesných vád.

____________