Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Австрия), постъпило на 10 ноември 2017 г. — Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Дело C-633/17)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Ответници: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Встъпили страни: Mag. Jungwirth и Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr и Mag. Übermaßer KG

Преюдициален въпрос

Съответства ли на гарантираната в член 49 ДФЕС свобода на установяване и на гарантираното в член 56 ДФЕС свободно предоставяне на услуги такова съчетание от процесуална система и организация на съдилищата, каквото е установено в Австрия в съдебната система в областта на публичното право в член 133, параграф 4 от B-VG и член 144, параграф 1 от B-VG във връзка от една страна с членове 41, 42 и 63 от VwGG, съответно във връзка с член 87 от VfGG, от друга страна,

а именно:

чиста касация във върховната инстанция, което означава, че съдът не решава делото по същество, а само формално „връща делото“ на долната инстанция, тоест:

отмяна на обжалвания съдебен акт,

свързана със задължение на долната инстанция за постановяване на ново решение по същество, като

същевременно е налице обвързаност от правното становище на по-горната инстанция,

при което това обвързващо действие е установено в закона общо, тоест по-специално и в хипотезите, в които ex lege не е гарантирано, че горестоящият съд е извършил самостоятелна и основана на актуалното фактическо положение проверка за съгласуваност и за пропорционалност в производство, отговарящо на изискванията на член 6 ЕКПЧ, съответно на член 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз, а производството по-скоро се характеризира преди всичко със:

забрана за представяне на нови правни основания и нови доказателства,

обвързаност от установените от по-долната инстанция факти,

свързана с фактическото и правното положение, релевантни към момента на произнасянето на долната инстанция, и

ограничаване на правомощието за установяване на фактите и постановяване на решение по тях, от една страна до чисто принципни правни въпроси (VwGH), и от друга страна, съответно до нарушения в областта на основните права (VfGH)?

____________