Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Østrig) den 10. november 2017 – Gmalieva s.r.o. og Manfred Naderhirn

(Sag C-633/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Gmalieva s.r.o. og Manfred Naderhirn

Sagsøgte: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Procesdeltagere: Mag. Jungwirth og Mag. Fabian OHG m.fl., Gunhild Mayr og Mag. Übermaßer KG

Præjudicielle spørgsmål

Er en sådan kombination af procesordning og domstolsorganisation som den, der er fastlagt i Østrig for den judicielle kompetence inden for offentlig ret i artikel 133, stk. 4, i Bundes-Verfassungsgesetz (den østrigske forbundsforfatning) og B-VG’s artikel 144, stk. 1, sammenholdt med §§ 41, 42 og 63 i Verwaltungsgerichtsgesetz (lov om forvaltningsdomstolen) på den ene side, henholdsvis sammenholdt med § 87 i Verfassungsgerichtshofgesetz (lov om forfatningsdomstolen) på den anden side,

nemlig:

ren kassation ved den øverste instans, som i sidste ende ikke svarer til en sagsbehandling, men derimod til en rent formel hjemvisning til den lavere instans, dvs.

1)    ophævelse af den appellerede afgørelse

2)    og forpligtelse af den lavere instans til at vedtage en ny sagsbehandling, i hvilken forbindelse den

3)    samtidig er bundet af de øverste instansers retsopfattelse,

idet denne bindende virkning ifølge loven anordnes generelt, dvs. navnlig også for de sager, hvor det ex lege ikke er sikret, at de overordnede retter i en sag, som i enhver henseende opfylder kravene i artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, henholdsvis artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (men som derimod især er kendetegnet ved

1)    et forbud mod at indbringe nyt i sagen (»Neuerungsverbot«)

2)    at disse retter er bundet af den fremstilling af de faktiske omstændigheder, som den lavere instans har lagt til grund

3)    reference til den materielle og retlige situation, som var gældende på tidspunktet for den lavere instans' afgørelse, og

4)    en begrænsning af prøvelsesretten til rent principielle retlige spørgsmål [VwGH] på den ene side henholdsvis overtrædelser af grundlæggende rettigheder [VfGH] på den anden side)

har foretaget en kohærens- og proportionalitetsprøvelse, som både er autonom og baseret på de aktuelle kendsgerninger,

forenelig med den i artikel 49 TEUF sikrede etableringsfrihed henholdsvis med den i artikel 56 TEUF sikrede frihed til at udveksle tjenesteydelser?

____________