Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) 10. novembril 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(kohtuasi C-633/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Vastustajad: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Teised menetlusosalised: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr ja Mag. Übermaßer KG

Eelotsuse küsimused

Kas selline menetlus- ja kohtusüsteemi kombinatsioon, nagu näevad Austrias ette B-VG artikli 133 lõige 4 ja artikli 144 lõige 1 koostoimes ühelt poolt VwGG paragrahvidega 41, 42 ja 63 ning teiselt poolt VfGG paragrahviga 87,

täpsemalt olukord, kus

toimub üksnes kassatsioonimenetlus kõrgeima astme kohtus, mille tulemusel ei lahendata asja sisuliselt, vaid kohtuasi saadetakse üksnes formaalselt tagasi madalama astme kohtule, see tähendab, et:

1)    vaidlustatud otsus tühistatakse

2)    madalama astme kohtule tehakse kohustuseks asi uuesti sisuliselt läbi vaadata, nähes ette, et

3)    kõrgeimate astmete kohtute õiguskäsitus on madalama astme kohtule siduv,

kusjuures viidatud siduvus nähakse seaduses ette üldiselt, see tähendab eelkõige ka neiks juhtudeks, kus seadusega ei ole tagatud, et kõrgema astme kohtud on viinud nii autonoomse kui ka tegelikel faktilistel asjaoludel põhineva ühtsuse ja proportsionaalsuse kontrolli läbi EIÕK artikli 6 lõike 1 ja põhiõiguste harta1 artikli 47 kõigile tingimustele vastavas menetluses (vaid on seda teinud pigem menetluses, millele on iseloomulik:

1)    uute nõuete, väidete ja tõendite esitamise keeld,

2)    seotus madalama astme kohtu tuvastatud asjaoludega,

3)    madalama astme kohtu otsuse tegemise aja faktilisest ja õiguslikust olukorrast lähtumine ning

4)    otsuse tegemisel lahendatavate küsimuste piiratus ühelt poolt põhimõtteliste õigusküsimustega (VwGH) ja teiselt poolt põhiõiguste rikkumisega (VfGH)),

on kooskõlas ELTL artikliga 49 tagatud asutamisvabaduse ja artikliga 56 tagatud teenuste osutamise vabadusega?

____________

1 Euroopa Liidu põhiõiguste harta.