Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Itävalta) on esittänyt 10.11.2017 – Gmalieva s.r.o. ja Manfred Naderhirn

(asia C-633/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Gmalieva s.r.o. ja Manfred Naderhirn

Vastapuolet: Landespolizeidirektion Oberösterreich ja Bezirkshauptmann von Linz-Land

Muut osapuolet: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr und Mag. Übermaßer KG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Itävallassa julkisoikeudellista lainkäyttöä varten B-VG:n 133 §:n 4 momentissa ja B-VG:n 144 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä yhtäältä VwGG:n 41 §:n, 42 §:n ja 63 §:n ja toisaalta VfGG:n 87 §:n kanssa, vahvistetun kaltainen menettelyjärjestelmän ja tuomioistuinorganisaation yhdistelmä –

eli

pelkkä sellainen kassaatio ylimmässä oikeusasteessa, jonka yhteydessä asiakysymystä ei lopulta tutkita enää uudelleen vaan asia vain muodollisesti palautetaan alempaan oikeusasteeseen, eli

1)    valituksenalainen tuomio kumotaan

2)    ja alemman oikeusasteen tuomioistuin velvoitetaan tutkimaan asiakysymys uudelleen

3)    samalla kun sitä sitoo ylempien oikeusasteiden oikeudellinen kanta, –

minkä yhteydessä tämä sitova vaikutus pätee lain mukaan yleisesti eli erityisesti myös kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa ei suoraan lain nojalla ole varmistettu, että ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet ovat menettelyissä, jotka täyttävät kaikilta osin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen ja perusoikeuskirjan1 47 artiklan vaatimukset, (vaan ne ovat menettelyissä, joille on ominaista pikemminkin ennen kaikkea

1)    uusien vaatimusten, uusien väitteiden ja uuden näytön esittämistä koskeva kielto,

2)    alemman oikeusasteen tuomioistuimen toteaman tosiseikaston sitovuus,

3)    ratkaisun perustaminen alemman oikeusasteen tuomion antamisajankohtana vallinneisiin merkityksellisiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, ja

4)    tuomioistuimen toimivalta ratkaista asia (Kognitionsbefugnis) rajoittuu yhtäältä pelkästään perustavanlaatuisiin oikeuskysymyksiin (Verwaltungsgerichtshof) ja toisaalta perusoikeuksien loukkauksiin (Verfassungsgerichtshof)),

tutkineet itsenäisesti ja kyseisenä ajankohtana vallinneiden tosiseikkojen perusteella johdonmukaisuutta ja oikeasuhteisuutta,

yhteensoveltuva SEUT 49 artiklassa taatun sijoittautumisvapauden tai SEUT 56 artiklassa taatun palvelujen tarjoamisen vapauden kanssa?

____________

1 Euroopan unionin perusoikeuskirja.