Language of document :

2017 m. lapkričio 10 d. Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Byla C-633/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Atsakovai: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Suinteresuotosios šalys: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr und Mag. Übermaßer KG

Prejudiciniai klausimai

Ar toks procedūrų sistemos ir teismų darbo organizavimo derinimas, koks taikomas Austrijoje viešosios teisės jurisdikcijai pagal Bundesverfassungsgesetz (Federalinis konstitucinis įstatymas, B-VG) 133 straipsnio 4 dalį ir 144 straipsnio 1 dalį, siejamas su Verwaltungsgerichtshofgesetz (Aukščiausiojo administracinio teismo įstatymas, VwGG) 41, 42 ir 63 straipsniais ir Verfassungsgerichtshofgesetz (Konstitucinio Teismo įstatymas, VfGG) 87 straipsniu,

būtent

aukščiausios instancijos teismo atliekamas tik bylos nagrinėjimas kasacine tvarka, kuris galiausiai yra ne bylos nagrinėjimas iš esmės, o vien formalus bylos grąžinimas žemesnės instancijos teismui, t. y.

1)    skundžiamo sprendimo panaikinimas

2)    žemesnės instancijos teismą įpareigojant iš naujo iš esmės išnagrinėti bylą ir priimti naują sprendimą

3)    ir kartu susaistant su aukščiausių instancijų teismų teisiniu požiūriu,

kai šis susaistymas pagal teisės aktus taikomas bendrai, t. y. visų pirma ir tomis faktinėmis aplinkybėmis, kai ex lege neužtikrinta, kad aukštesnės instancijos teismai per EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje ar EPTC1 47 straipsnyje nustatytus reikalavimus visais aspektais atitinkantį procesą (kuriam visų pirma būdingi šie požymiai:

1)    draudimas reikšti naujus reikalavimus,

2)    susaistymas su žemesnės instancijos teismo priimta faktine medžiaga,

3)    atsižvelgimas į žemesnės instancijos teismui priimant sprendimą buvusią reikšmingą faktinę ir teisinę padėtį,

4)    atsižvelgiant į faktinių aplinkybių konstatavimo ir teisinio vertinimo kompetenciją, sprendimų priėmimo galimybės apribojimas principiniais teisiniais klausimais (VwGH) ir pagrindinių teisių pažeidimais (VfGH))

atliko tiek savarankišką, tiek aktualiais faktais grindžiamą nuoseklumo ir proporcingumo vertinimą,

suderinamas su SESV 49 straipsnyje įtvirtintu įsisteigimo laisvės principu ir (arba) SESV 56 straipsnyje įtvirtintu laisvės teikti paslaugas principu?

____________

1 Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.