Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. novembrī iesniedza Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(lieta C-633/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Pamatlietas puses

Prasītāji: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Atbildētāji: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Personas, kas iestājušās lietā: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr un Mag. Übermaßer KG

Prejudiciālais jautājums

Vai tāda procesuālās sistēmas un tiesu organizācijas kombinācija, kāda tā Austrijā attiecībā uz jurisdikciju publisko tiesību jomā ir noteikta B–VG 133. panta 4. punktā un B–VG 144. panta 1. punktā, to lasot kopā ar VwGG 41., 42. un 63. pantu, no vienas puses, vai attiecīgi kopā ar VfGG 87. pantu, no otras puses,

konkrēti:

attiecīgi – vienīgi augstākās instances tiesas kasācija, kas galarezultātā nav līdzvērtīga lietas izlemšanai pēc būtības, bet ir līdzvērtīga vienkārši formālai lietas nodošanai atpakaļ izskatīšanai zemākas instances tiesā, t.i.,

1) pārsūdzētā sprieduma atcelšana,

2) nosakot zemākas instances tiesai pienākumu no jauna izlemt lietu pēc būtības,

3) vienlaicīgi nosakot, ka tai ir saistoši augstākās instances tiesas juridiskie atzinumi,

turklāt šis saistošais raksturs saskaņā ar likuma normām tiek noteikts vispārīgi, t.i., īpaši arī attiecībā uz tām situācijām, kurās ex lege nav nodrošināts, ka augstākas instances tiesas tādā tiesvedībā, kas katrā ziņā atbilst ECPAK 6. panta 1. punktam vai attiecīgi Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantam (un ko drīzāk raksturo galvenokārt:

1) aizliegums iesniegt jaunus prasījumus, iebildumus un pierādījumus,

2) zemākas instances tiesas konstatēto faktu saistošais raksturs,

3) koncentrēšanās uz faktiskiem un juridiskiem apstākļiem, kas bija būtiski zemākas instances tiesas nolēmuma pieņemšanas brīdī, un

4) pilnvaru konstatēt faktus un lemt par tiem ierobežošana, attiecinot šīs pilnvaras tikai uz juridiskiem pamatjautājumiem [VwGH], no vienas puses, vai attiecīgi uz pārkāpumiem pamattiesību jomā [VfGH], no otras puses,)

veic patstāvīgu un uz aktuāliem faktiem balstītu saskaņotības un samērīguma pārbaudi,

ir saderīga ar LESD 49. pantā garantēto brīvību veikt uzņēmējdarbību vai attiecīgi ar LESD 56. pantā garantēto pakalpojumu sniegšanas brīvību?

____________