Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 10. novembra 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(vec C-633/17)

Jazyk konania: Nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Orgány, proti kterým bola podaná sťažnosť: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

Vedľajší účastníci konania: Mag. Jungwirth a Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr a Mag. Übermaßer KG

Prejudiciálna otázka

Je taká kombinácia procesného systému a organizácie súdnictva, aká je pre súdnictvo vo veciach spravovaných verejným právom v Rakúsku stanovená na jednej strane v článkoch 133 ods. 4 a článku 144 ods. 1 B-VG v spojení s §§ 41, 42 a 63 VwGG na jednej strane a v spojení s § 87 VVfGG na druhej strane,

ktorú konkrétne predstavuje

jednoduché kasačné rozhodnutie súdu najvyššieho stupňa, ktoré vo svojej podstate nie je rovnocenné s vyriešením veci, ale iba s formálnym vrátením súdu nižšieho stupňs, t. j.

1.)    zrušenie napadnutého rozsudku

2.)    spolu s povinnosťou súdu nižšieho stupňa vydať nové rozhodnutie vo veci samej

3.)    spojenou s viazanosťou právnym názorom súdov najvyššieho stupňa,

pričom uvedená viazanosť je vo všeobecnosti stanovená zákonom, teda nariadená aj pre také situácie, kedy ex lege nie je zabezpečené, že súdy vyššieho stupňa vykonali v konaní, ktoré v každom ohľade spĺňa požiadavky článku 6 ods. 1 EDĽP, resp. článku 47 Charty1 (ale skôr sa takéto konanie vyznačuje

1.)    zákazom navrhovať nové dôvody alebo uvádzať nové skutočnosti (tzv. Neuerungsverbot),

2.)    viazanosťou skutkovým stavom, ktorý vymedzil súd nižšieho stupňa,

3.)    vychádzaním zo skutkového a právneho stavu relevantného v čase rozhodnutia súdu nižšieho stupňa a

4.)    obmedzením rozhodovacej právomoci na výlučne zásadné právne otázky [VwGH] na jednej strane a na zásahy do oblasti základných práv [VfGH] na druhej strane)

tak nezávislé posúdenie koherentnosti a proporcionality, ako aj posúdenie založené na aktuálnom stave veci,

zlučiteľná so slobodou usadiť sa zaručenou podľa článku 49 ZFEÚ a so slobodným poskytovaním služieb zaručeným podľa článku 56 ZFEÚ?

____________

1 Charta základných práv Európskej únie