Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Avstrija) 10. novembra 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Zadeva C-633/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Udeleženci: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land, Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr in Mag. Übermaßer K

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je takšna kombinacija postopkovnega sistema in organizacije sodišč, kakršna je v Avstriji za sodstvo na področju javnega prava vzpostavljena s členoma 133(4) B-VG in 144(1) B-VG v povezavi s členi 41, 42 in 63 VwGG na eni strani oziroma v povezavi s členom 87 VfGG na drugi strani,

torej taka, da je

vselej podana zgolj kasacija, o kateri odloči sodišče zadnje stopnje in pri kateri v končni fazi ne gre za meritorno odločitev o zadevi, temveč za zgolj formalno vrnitev v ponovno odločanje sodišču nižje stopnje, ter v okviru katere se

1.)    izpodbijana sodba razveljavi,

2.)    sodišču nižje stopnje pa obenem naroči, naj sprejme novo meritorno odločitev o zadevi ob

3.)    vezanosti na pravno stališče sodišč zadnje stopnje,

pri čemer je ta vezanost zakonsko določena na splošno, torej zlasti in tudi za take položaje, v katerih ex lege ni zagotovljeno, da sodišča višjih stopenj v postopku, ki z vseh vidikov ustreza zahtevam člena 6(1) EKČP oziroma člena 47 LEUTP1 (temveč, nasprotno, v postopku, za katerega so značilne zlasti

1.)    prepoved navajanja novot,

2.)    vezanost na dejansko stanje, ki ga je ugotovilo sodišče nižje stopnje,

3.)    nanašanje na dejanski in pravni položaj, upošteven ob sprejetju odločitve sodišča nižje stopnje,

4.)    omejenost pristojnosti za presojanje, ki se nanaša le na načelna pravna vprašanja (VwGH) na eni strani oziroma kršitve ustavnih pravic (VfGH) na drugi),

opravijo samostojen in na trenutnem dejanskem stanju temelječ preizkus koherentnosti in sorazmernosti,

v skladu z svobodo ustanavljanja, zagotovljeno s členom 49 PDEU, oziroma svobodo opravljanja storitev, zagotovljeno s členom 56 PDEU?

____________

1     Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.