Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Österrike) den 10 november 2017 – Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

(Mål C-633/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

Motpart: Landespolizeidirektion Oberösterreich, Bezirkshauptmann von Linz-Land

ytterligare deltagare i rättegången: Mag. Jungwirth u. Mag. Fabian OHG, Mag. Krenn KG, Michael Weber, Gunhild Mayr och Mag. Übermaßer KG

Tolkningsfråga

Är en sådan kombination av rättegångsordning och domstolsorganisation, som den i artiklarna 133.4 och 144.1 i Bundesverfassungsgesetz (den federala författningslagen), jämförda dels med 41 §, 42 § och 63 § i Verwaltungsgerichtsgesetz (lagen om förvaltningsdomstolar), dels med 87 § i Verfassungsgerichtshofgesetz (lagen om högsta författningsdomstolen), är föreskriven i Österrike för förvaltningsrättsliga mål –

nämligen

enbart kassation i högsta instans, vilket följaktligen inte motsvarar en prövning, utan en enbart formell återförvisning till underinstansen, det vill säga

1)    upphävande av den överklagade domen

2)     och en skyldighet för underinstansen att inleda en ny prövning

3)    samtidigt som den är bunden av de övre instansernas rättsuppfattning,

varvid denna bindande verkan enligt lag gäller generellt, det vill säga särskilt också föreskrivs för de fall där det inte är säkerställt enligt lag att de överordnade domstolarna i ett förfarande som i varje avseende uppfyller kraven i artikel 6.1 i Europakonventionen och i artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna1 (utan snarare framför allt kännetecknas av

1)    förbud mot att åberopa nya bevismedel,

2)    en bindning till de omständigheter som underinstansen har utgått från,

3)    ett samband med de faktiska och rättsliga omständigheter som gällde vid tidpunkten för underinstansens avgörande, och

4)    en begränsning till en behörighet att pröva endast principiella rättsfrågor (Verwaltungsgerichtshof) och åsidosättande av de grundläggande rättigheterna (Verfassungsgerichtshof))

har genomfört en både autonom och på de aktuella faktiska omständigheterna baserad koherens- och proportionalitetsprövning

förenlig med etableringsfriheten som säkerställs i artikel 49 FEUF och friheten att tillhandahålla tjänster som säkerställs i artikel 56 FEUF?

____________

1 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.