Language of document :

Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Гърция/Комисия

(Дело T-314/15)1

(Държавни помощи — Помощ в полза на предприятие, сключило договор за концесия за експлоатация на контейнерния терминал в пристанището на Пирея — Решение, с което помощта е обявена за несъвместима с вътрешния пазар — Право на защита — Задължение за мотивиране — Понятие за държавна помощ — Помощи, предназначени за улесняване на развитието на определени дейности или определени икономически райони — Стимулиращ ефект на помощта — Необходимост от помощта — Определяне на размера на помощта)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: K. Boskovits и L. Kotroni)

Ответник: Европейска комисия (представители: A. Bouchagiar и B. Stromsky)

Предмет

Искане, подадено на основание член 263 ДФЕС, за отмяна на Решение (ЕС) 2015/1827 на Комисията от 23 март 2015 година относно държавни помощи SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09), отпуснати от Гърция в полза на дружествата Piraeus Container Terminal SA и Cosco Pacific Ltd (JO 2015, L 269, p. 93).

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 279, 24.8.2015 г.