Language of document :

Vispārējās tiesas 2017. gada 13. decembra spriedums – Grieķija/Komisija

(lieta T-314/15) 1

(Valsts atbalsts – Atbalsts uzņēmumam, kas ir noslēdzis koncesijas līgumu konteineru termināļu izmantošanai Pirejas ostā – Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu – Tiesības uz aizstāvību – Pienākums norādīt pamatojumu – Valsts atbalsta jēdziens – Atbalsts, kas ir paredzēts, lai sekmētu atsevišķu darbību vai atsevišķu saimniecisko reģionu attīstību – Atbalsta attīstību veicinošā iedarbība – Atbalsta nepieciešamība – Atbalsta apmēra noteikšana)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji: K. Boskovits un L. Kotroni)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Bouchagiar un B. Stromsky)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt Komisijas 2015. gada 23. marta Lēmumu (ES) 2015/1827 par valsts atbalstu SA.28876 (12/C) (ex CP 202/09), kuru Grieķija piešķīrusi sabiedrībām Piraeus Container Terminal SA un Cosco Pacific Ltd (OV 2015, L 269, 93. lpp.).

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 OV C 279, 24.8.2015.