Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2017 – Grécko/Komisia

(vec T-314/15)1

(„Štátna pomoc – Pomoc podniku, ktorý uzavrel koncesnú zmluvu na využívanie kontajnerových terminálov v prístave Pirée – Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Právo na obhajobu – Povinnosť odôvodnenia – Pojem štátna pomoc – Pomoc určená na uľahčenie rozvoja niektorých činností alebo niektorých hospodárskych regiónov – Stimulačný účinok pomoci – Nevyhnutnosť pomoci – Určenie výšky pomoci“)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grécka republika (v zastúpení: K. Boskovits a L. Kotroni, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouchagiar a B. Stromsky, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ smerujúci k zrušeniu rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1827 z 23. marca 2015 o štátnej pomoci SA 28876 (12/C) (ex CP 202/09) poskytnutej Gréckom spoločnostiam Piraeus Container Terminal S.A. a Cosco Pacific Limited (Ú. v. EÚ L 269, 2015, s. 93)

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2015.